برای خواندن افكار چه از طریق چشم چه ازطریق راههای دور باید از علم تله پاتی كمك گرفت. حالا شما چقدر موفق بهانجام این كار میشوید بستگی زیادی به خود شخص دارد و تمریناتش.

۱- ریلكس باشید.
برایریلكس شدن شما میتوانید آرام روی تختتان یا مبل خانه (و یا هر چیز دیگر كهراحت بتوانید روی آن بنشینید و یا بخوابید) كاملا راحت باشید اگر لباستانشما را اذیت میكند، اگر زیر شما جمع شده و حواس شما را پرت میكند میتوانیدآن را در بیارید و یا مشكلش را حل كنید. موسیقی میتواند حواس شما را پرتنماید پس پیشنهاد به پخش موسیقی در هنگام ریلكس شدن نمیكنم. (هر چقدر همآرام باشد، آرامتر از سكوت نیست)
آرام چشمها را بسته و سعی كنید بهچیزی فكر نكنید. ساده است هر وقت هر موضوع جدیدی به ذهن شما آمد، مانندپاككن آن را پاك كنید. اوایلش سخت است ولی قابل انجام است. زمانی كهتوانستید این كار را برای چندیدن دقیقه انجام دهید شما به ریلكس كاملرسیده اید.

۲- روی فرد مرد نظر تمركز كنید.
در این زمان شمامیخواهید یك مساله ای را عنوان یا درخواست كنید. باید فقط به آن فرد وخصوصیات مثبتش فكر كنید. برای مثال چه آدم زیبایی چه آدم خوش صحبتی چه آدممهربونی و الی آخر. خصوصیات منفی را اصلا داخل نكنید. فرد مورد نظر باگرفتن امواج مثبت جواب مثبت را به شما میدهد.

۳- پیام خود را مرور نمایید.
بعداز گرفتن چراغ سبز (شما این امر را در درون خود حس میكنید مانند یك احساسخاص در شكم و یا هر چیز دیگر كه با شرایط قبلی فرق میكند) پیام خود را پشتسر هم مرور كنید. برای مثال فلانی داری به چی فكر میكنی؟ آنقدر این افكاررا در ذهن خود مرور كنید تا پیام شما جواب داده شود. در ذهن خود جواب نقشمیبندد. شما چیزی نمیشنوید ولی پیام از طریق دو روح دریافت و ثبت میشود.فرقی نمیكند كه طرف اصلا زبان شما را بفهمد یا نه مثلا یك نفر آلمانیمقابل شما باشد.

۴- پیام دریافت شده را تجزیه و تحلیل نمایید.
رویپیام دریافت شده كمی فكر كنید و دوباره پیام را برای شخص مورد نظر بفرستیدمانند مرحله قبل. آیا شما به این موضوع فكر میكنید؟ و منتظر دریافت جوابباشید. با گرفتن پیام میتوانید مطمئن باشید كه شما ذهن طرف را خوانده ایدالبته شما فكر میكنید كه اینكار را كرده اید. بلكه هر دو با هم از طریقروحتان با هم صحبت كرده اید.

تا بحال شنیده اید كه میگویند:
با افرادی كه مقتدرند (از نظر روحی) چنین نكنید.!
میدانید چرا؟
جواببسیار ساده است. افرادی كه نمیدانند چه میشود جواب میدهند ولی افرادی كهمیدانند آنها ذهن شما را كنترل میكنند و جوابی شاید غلط به شما بدهند. ولیشما میتوانید آن را در چهرهشان بخوانید. یا یك دفعه بی تفاوت میشوند و یاخشمگین و یا حالتی كه مربوط به خصلتشان است را به خود میگیرند.

استفاده از منابع درونی باید در راه صحیح استفاده شود. سعی نكنید كه نیروهای خود را بیهوده هدر دهید.

برای كسب نیرویی مضاعف شبها راحت و با ریلكس كامل بخوابید تا بتوانید فردا را روشنتر از امروز شروع كنید.
منبع: سایت کلوب
نویسنده: احمد