تله پورت چيست؟ انتقال انسان و اشياء بصورت نور

نويسندگانداستانهاي علمي ــ تخيلي به اين تكنولوژي تله پورت نام داده اند و در آنتمام ذرات جسم انسان از يك موقعيت جغرافيايي به موقعيت ديگري در كهكشانارسال شده و در مقصد همان جسم با مشخصات واقعي مجدداً بازسازي ميشود.چگونگي عمليات انتقال كوانتمي در داستانها و فيلمهاي سينمايي و تلويزيونيتوضيح داده نشده است. ولي عموماً به اين صورت اتفاق ميافتد كه در ابتدااطلاعات مولكولي اجسام را اسكن كرده و پس از ارسال به مقصد، اطلاعاتدريافت شده كاملا شبيه اصل بازسازي ميشود. در مرحله آخر مونتاژ اطلاعاتدريافتي لزوماً نبايد از مواد جسم اصلي استفاده شود و ميتوان از اتمهاييكه به نسخه اصلي شباهت دارند استفاده كرد. دستگاه تله پورت در داستانهايخيالي شباهت كامل به دستگاههاي فكس كنوني دارد و تفاوت آن در توانايي اسكناجسام به صورت سه بعدي و از بين بردن همزمان اطلاعات اصلي اجسام است. تلهپورت كوانتومي به انتقال ذرات اطلاعات كامپيوتري كه كيو بيت

Quantum bits

نام دارند اطلاق ميشود. علت نامگذاري اين تكنولوژي به تله پورت انتقال اجسام تبديل شده به كيو بيت به يك محل ديگر است.
علمبا تئوري داستانها خيالي سريال پيشتازان فضا موافق نيست اما در دهه گذشتهدانشمندان قدمهاي بزرگي در بخش تله پورت كوانتوم برداشته اند. در ابتدابا موضوع تله پورت به صورت جدي برخورد نميشد و دليل آن عدم اطميناندانشمندان از مكانيسم اصول كوانتوم و عدم امكان اندازه گيري در مراحل اسكنو ارسال تمام ذرات اطلاعاتي اسكن شده يك اتم به مقصد بود. به زباني سادهتر آن چه كه با استفاده از تكنولوژي كوانتوم در مبدا اسكن ميشد قادر نبودمشابه خود را در مقصد مجدداً بازسازي كند. سرانجام گروهي شامل 6 محقق ودانشمند از كشورهاي مختلف براي مشكل اسكن كوانتومي يك راه حل منطقييافتند. آنها با استفاده از تكنيكي كه «انشتاين ــ پودالوسكي ــ روسن» نامدارد به مشكلات انتقال اطلاعات با كوانتوم خاتمه دادند.
در سال 1993اين 6 دانشمند كه چارلز اچ بنت از آي بي ام و ويليام ووتر فيزيكداندانشگاه ويليامز ماساچوست عضو آن بودند موافقت اصولي خود را با امكان ساختنوعي تله پورت جهت انتقال اشياء در صورت از بين بردن نسخه اصلي ابرازداشتند. پس از گذشت يك سال پروژه تله پورت به صورت آزمايشي در سيستمهايگوناگون آغاز شد. در ابتداي پروژه يك فوتون، منبع نور منسجم، چرخش هستهاي و يون محصور شده مورد آزمايش قرار گرفت.
ويليام ووتر در سال 1993 درمقاله اي انجام تئوري تله پورت به طريق كوانتوم را عملي دانست. به نظر اوتنها اطلاعات كوانتومي ميتواند ضمن جابجايي اجسام نسخه اصلي را در مقصداز بين برده و اجازه تكثير و يا كپي برداري از آن را ندهد. اطلاعاتكوانتومي اشيا را جسم تلقي ميكند و نميتواند بدون نابود كردن اصل شبيهآن را مجدداً خلق كند. تفاوت بين فكس و تله پورت در اين است كه دستگاه فكسنسخه ناقص غير دقيق و مبهمي را چاپ ميكند و نسخه اصلي را دست نخورده باقيميگذارد.
ووتر و همكارانش نشان دادند از مشكلات اصولي كوانتوم عدمتوانايي در اندازه گيري و اسكن دقيق ذرات بسيار ريز اتم در مبدا است كهسبب ميشود مشابه جسم در مقصد دقيقاً مانند اصل آن نباشد. ووتر با ارائهتئوري ديگري كه از فرضيه

Spooky action at a distance

«عملياتشبح و روح در فاصله دور» الهام گرفته اعتقاد دارد اگر 2 ذره را با همارتباط داده و درگير كنيم، آنها در موقعيتي قرار خواهند گرفت تا مانند يكشي عمل كنند. هر عمل و تغييري كه در اصل يكي از آنها وارد كنيم دقيقاًمنجر به ايجاد همان تغيير در ديگري خواهد شد اگر چه فاصله بين دو ذرهبسيار زياد باشد


Entanglement

روش درگيري در ارتباطدو ذره اطلاعاتي دور از هم است. پس از برش فوتون و تقسيم آن به دو قسمت،فوتون تقسيم شده در جهت مخالف ديگري به حركت درآمده و در واقع تله پورتميشود در چنين شرايطي انجام هر تغييراتي در فوتون اوليه فوتون دوم را همتحريك كرده و اثرات تغيير در آن هم مشاهده خواهد شد.
ساموئل برانشتاينتئوري ووتر را تائيد كرده و آن را به گونه ديگري توضيح ميدهد. او ميگويدفرضيه درگيري و ارتباط ذره ها با يكديگر مانند رابطه عاشقانه بين دو زوجاست كه كاملاً به خصوصيات اخلاقي طرف ديگر خود آشنا هستند و ميتوانند بهجاي ديگري به هرگونه سئوالي پاسخ دهند اگر چه در ميان آنها هزاران مايلفاصله باشد.
از ديگر موفقيتهاي تئوري تله پورت در سال 1993، انتقالتعدادي كيو بيت با كمك فوتون از يك آزمايشگاه واقع در زيرزمين دانشكدهپزشكي به آزمايشگاهي ديگر در فاصله 2 كيلومتري است. اين آزمايش به نامگيسين از ديگر اعضاي تيم فيزيكدانان و 20 تن از دانشجويان فارغ التحصيلبخش تحقيقات دانشگاه ژنو كشور سوئيس به ثبت رسيده است. گيسين يك سال پس ازآن به ركورد ديگري دست يافت و توانست با موفقيت يك فوتون را در مسافت 4مايلي جابجا كند.
ابتدا در سال 1997 و سپس در سال 1998نيكلاس گيسين درراس تيمي از دانشمندان موفق به انتقال اولين حجم نوري 2 بعدي به نقطه ايديگر (از يك گوشه ميز به گوشه ديگر ميز) شد.
ساموئل برانشتاين پرفسورمشهور رشته انفورماتيك دانشگاه بنگور ولز انگلستان انجام آزمايشهاي موفقيتآميز گيسين را قدم مهمي در رسيدن به هدف تله پورت دانست.
تله پورت درصورت رسيدن كامل به اهداف آن براي انسان بسيار مفيد خواهد بود. نيكلاسگيسين ميگويد با تكنولوژي فعلي تله پورت يك بعد فيزيكي مانند مداد بيشتربه رويا شباهت دارد و واقعيت اين است كه برخلاف داستانهاي خيالي،دانشمندان حتي راجع به انتقال انسان فكر هم نميكنند. در آينده نزديك ازكوانتوم در بخشهاي گوناگون علم و در حل مشكلات روزانه اشخاص و كسب و كار،كامپيوتر، تلفن راه دور، ارتباط با اينترنت، سيستمهاي امنيتي، نقل وانتقال الكترونيكي وجوه بانكي و راي گيري الكترونيكي استفاده خواهد شد.
آنتونزيلينگر فيزيكدان دانشگاه وين در اتريش از اعضاي تيم تله پورت كوانتومي درسال 1997 بود. او اعتقاد دارد تكنولوژي كوانتوم در آينده نزديك ابتداكامپيوتر و روشهاي ارتباطي و مخابراتي را متحول خواهد ساخت؛ تغييراتيمانند ارسال پيامهاي سري سوار بر امواج فيبر نوري توسط كامپيوتر جهت گشودناسامي رمز بدون ترس از دستيابي شخص و يا كامپيوتر ديگري به آن رمز دور ازذهن به نظر نميرسد.

پس از موفقيت تيم فيزيكدانان دانشگاه ملياتريش در تله پورت نور از يك آزمايشگاه به آزمايشگاه ديگر دكتر ديويد وايتهاوس، سردبير بخش اخبار علمي بي بي سي به تعدادي از سئوالات شنوندگان خوددر مورد جابجايي به راه دور پاسخ گفت.

جابجايي نور چه اثري بر زندگي مردم دارد؟
كامپيوترهايبسيار سريع آينده بر اساس تشعشات نوري با به كارگيري انرژي اتم و يامكانيسم كوانتوم طراحي خواهند شد و استفاده از نور و كوانتوم سرعتكامپيوترها را بيش از يك تريليون بار افزايش خواهد داد.

تله پورت انسان در سريال

Star Trek

چگونه انجام ميشود و آيا شباهتي با موفقيتهاي دانشمندان فيزيك دارد؟
درآن فيلم بدن انسان به ميلياردها ذره اطلاعاتي تبديل شده و پس از تله پورت،در مقصد كيوبيتها مجدداً بازسازي شده و شخصيت و هويت هنرپيشه اصلي از بينرفته و كپي آن به زندگي ادامه ميدهد. اين تئوري هيچ شباهتي با فرضيه هايدانشمندان ندارد

آيا زماني خواهد رسيد كه ما بتوانيم اشياء را به حركت در آوريم؟
باتكنولوژي موجود جواب منفي است. به نظر ميرسد جابجايي فوتون كه فاقد وزناست بيشترين موفقيت ما تا امروز بوده است. در چند سال آينده ما قادرخواهيم بود يك اتم را تله پورت كنيم، برخي از دانشمندان از آن هم فراتررفته و ميگويند در آينده نه چندان دور ما شاهد جابجايي ويروس از يك نقطهبه نقطه اي ديگر خواهيم بود.

آيا سرانجام روزي خواهد رسيد تا انسان تله پورت شود؟
برايتله پورت انسان به دانشي بيش از آنچه كه اكنون در اختيار است احتياجداريم. ما بايد موقعيت دقيق هر اتم انسان را بدانيم تا مقدمات تله پورتانسان فراهم شود. اين تعداد اتم شايد بيش از عدد 1 با 19 صفر در مقابل آنباشد. براي جابجايي چنين اطلاعاتي با سريعترين سيستم ارسال موجود ما بهزماني بيش از عمر كهكشان خود نياز داريم كه در حدود 15 ميليارد سال است.از مشكلات ديگر تله پورت انسان، مسائل حقوقي آن است به طور مثال اگر قرارباشد پس از تله پورت اصل نابود شود، آيا از بين بردن اصل جنايت تلقيميشود؟ و يا چه كسي و يا سازمان ميتواند تطابق كامل ميان نسخه اصلي وبازسازي شده را تضمين كند؟
به هرحال دوستداران سريال تلويزيوني پيشتازان فضا احتمالاً بايد زمان زيادي را در انتظار باشند تا روياي تله پورت به واقعيت بپيوندد.

منبع : cph-theory.persiangig.ir