کاربردهای سايکومتری:
-1- بازسازی اطلاعات تاريخی، اماکن تاريخی و ..
-2-بازنگری اطلاعات اماکن متبرکه... ( شب جمعه تمام انبياء به زيارت امامحسين می آيند) سايکومتری يک صحنه می تواند تاثير فرآوان بر انسان بگذارد.
-3- سايکومتری در کشف جنايات
-4- سايکومتری در مسائل جاسوسی
-5- سايکومتری در مشاوره... ( در مشاوه مشکل وقت داريم و مشکل عدم بيان وقايع و دادن اطلاعت کامل و دقيق به جهت شرم و... )
در مشاوره يک جفت گوش شنوا می خواهيد تا شخص حرف بزند و خالی شود. همين تخليه خيلی مفيد است.
-6- ارتباط با همه مخلوقات جهان هستی، ارتباط با دنيا و هستی
-7- ارتباط با همه اشياء و ابزار و همکاری بهتر آنها مثل ماشين و.. که راندمان کمی و کيفی را بالا می برد.
-8- کاربرد های آموزشی
-9- سايکومتری انسان
-10- تشخيص بيماريها ( حتی بيماريهای آينده)
-11- تشخيص اصل از بدل
توجه:
- سايکومتری اشياء ديگران بدون اجازه و رضايت آنها مشکل دارد و حرام است و عکس العمل آن در انتظار تو است.
- افزايش هر نوع توانايی در انسان مسئوليت ايجاد میکند.
- قدرت سايکومتری از توانايی های انسان است و همه اين توانايی را بلقوه دارند.
- شی را معمولا روی چشم سوم قرار می دهند ( البته با لمس کردن با دست و يا با نک انگشت و يا حتی با فاصله هم امکان پذير است)

عوامل اثر گذار بر سايکومتری
توجه و تمرکز در پرورش توانايی سايکومتری و ديگر مقولات متافيزيکی دو ابزار ارزشمند است.
تکنيک:
* تمرين بند کفش که به کمک آن ياد می¬گيری به همه چيز توجه کنی و اين عادت و توان ارزش دارد.
حداقل فايده اين تمرين افزايش تمرکز است و به تنهايی می تواند زندگی شما را متحول کند.
- بازی کيم kim Game
- توجه کنيد آشنايان خود را از روی چه ويژگی می شناسيد به خصوصيات ظاهری آنها توجه کنيد.
• تمرين کنترل احساسات و عواطف (برای پرورش نيروهای درون)
در مقابل مخالفين و نظرات مخالف بتوانی با منطق صحبت کنی ، بپذيری يا رد کنی
و اگر نياز به واکنش تند باشد بايد تحت کنترل باشد.
احساساتو عواطف در کالبد 2 و 3 می باشد و هرچه کنترل نشود اتلاف انرژی در پیخواهد داشت و انرژی و فرصتی برای کارهای ديگر نخواهد ماند.

مکانيسم سايکومتری:
در جهان هستی هيچ يز قابل نابود کردن نيست ولی قابل تبديل کردن است.
-1- اطلاعات در خود اشياء (هاله) ذخيره می شود
-2- اطلاعات در آگاهی کل ذخيره می شود ( از آن بايگانی نمونه ای هم در وجود ما است)
- اطلاعات ممکن است بصورت فيلم باشد و يا به ذهن و دل الهام شود. و يا ممکن است بصورت صوت بشنوی.
- در متافيزيک هم امکان دارد که يکی از حواس ماورايی قوی تر باشد.
-بعد از مدتی تمرين و تجربه می توانی سوال مطرح کنی ( به عنوان مثال مناطلاعات مربوط به روز پنجشنبه29/6/86 و ساعت 5 تا 6 عصر را می خواهم.)

انتخاب شی برای تمرين:
- شی با يد اندازه مناسب داشته باشد.
- چيزهايی که مرتب شسته می شوند مناسب نيستند.
- چيزهايی مثل گردنبند و نامه ها مناسب است ولی کار با چيزهای بسيار ريز مشکل است.
تمرين : سايکومتری با چوب شارژ شده
پنجتکه چوب نو (يا پنج شاخه گل) از يک نوع شماره گزاری می کنی و از شخصی میخواهی که با آنها صحبت کند از غم و غصه، عشق، با خشم و ... و بعد توسايکومتری می کنی اولين حسی که آمد همان را بيان می کنی.
تذکر:
- پشتکار داشته باشيد و از شکست نهراسيد.
-ممکن است ابری خاکستری ببينيد که نقاط کوچک ستاره مانندی در آن وجود داردکه هر يک به سرنخ اطلاعات خاصی متصل باشد . اگر سوالی مطرح کنيد نقطهمربوطه می درخشد و درحالی که به آن نگاه می کنيد اطلاعات جاری می شود.
- اطلاعات می توانند سمبليک باشند. رنگها هم سمبليک هستند.
- با تمرين زياد می توانيد با ورود به هر مکانی وضعيت آنرا تشخيص دهيد.
با تشکر

منبع : انجمن متافیزیک راه میان بر