[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]به نام خدا

یک تمرین ساده برای احساس نیروی مغناطیس بین دو دست در مدت زمان کم.
(Hassanabdoollahi)
روشاین تمرین ابتکار خودم است.ومن نیز به صورت تصادفی با آن آشنا شدم.بهصورتی که حتی تا مدتها نمی دانستم این نیرویی که بین دستانم وجود داردچیست.
امیدوارم موفق شوید .
ابتدا قبل از هر کار به خدا توکل کنید چون منشع همه خوبیها و نیروها خدای بزرگ و بسیار مهربان است.
آموزش ایجاد نیروی مغناطیس در بین دو دست :
نکات که باید به آنها دقت کنید تا در مدت زمان حد اکثر یک ساعت یا بیشتر به این
نیروی مغناطیس در بین دستتان برسید:
1. ذهنتان را از هر گونه فکر منفی پاک کنید.
2. سعی نکنید در باره این نیرو فکر منفی بکید (در برابر آن مقاومت از خود نشان ندهید)

اینتمرین بسیار مجرب و کار ساز است و با روشی ساده کم کم چاکراهای بین دو دسترا باز میکند وکم کم انرژی این چاکراها را باز خواهد کرد واز احساس اینانرژِی لذت خواهید برد. ابتدا متوجه خواهید شد که انگار یک کیسه آب یا یکچیز مثل آهنربای نامرئی بین دستتان است که از دور شدن دستها جلوگیری و ازنزدیک شدن آنها نیز جلوگیری می کند و سعی میکند دو دست را در موقعیتی خاصنسبت به هم نگاه دارد.
شرح تمرین:
به صورت چهار زانوبنشینید . یااگر نمیتوانید آن را به حالت خوابیده انجام دهید ولی در این حالت دقت کنیدکه حتما کف پاهایتان با زمین تماس داشته باشد.
برای تمرکز بیشتر توصیه می کنم چشمانتان را ببندید.
دودست را بر روی زانو گذاشته (به صورت باز و مقابل هم) وچند نفس عمیق بکشید.
ابتداتمام هواستان را بر دست راست متمرکز کنید بعد بر روی انگشت کوچک دست راستتمرکز کنید سعی کنید نبض را در انگشت وبعد در نوک انگشت احساس کنید سعیکنید به صورت عمیق و کمی آرام نفس بکشید وقتی موفق به احساس نبض در نوکانگشتتان احساس کنید به سراغ انگشت بعدی بروید و همین مراحل را برای آنتکرار کنید ودر انتها سعی کنید نبض را در هر دو انگشت احساس کنید.همینمراحل را برای انگشتان بعدی دست راست تکرار کنید تا نبض را در پنجانگشتتان احساس کنید بعد به سراغ کف دستتان بروید سعی کنید نبض را در کفدستتان نیز احساس کنید بعد نبض را هم زمان در تمام دست راست از مچ وبه طرفتمام انگشتان احساس کنید این مراحل را برای دست چپ نیز تکرار کنید تا وقتیکه موفق شوید نبض را در هر دو دست احساس کنید.(این تمرین از طریق تمرکزگام به گام برروی دستانتان افکار روزمره که ذهنتان را مشغول می کند از ذهنبیرون می کند. )
حال موقع احساس آن نیروی مغناطیس است.صبور باشید و مطمئن باشید که موفق می شوید.
درحالی که نبض را در هردو دست احساس می کنید کم کم دو دست را به آرامی هر چهتمامتر به طرف هم نزدیک کنید تا به فاصله 40یا30یا20سانتی متری هم برسندودر آن فاصله دو دست حداقل به مدت 20یا حداکثر 1دقیقه را نگاه دارید و سعیکنید نبض را در دوست احساس کنید .بعد دو دست را کمی عقب جلو کنید و کمیبه صورت دورانی می چرخانیم به صورتی که انگار یک توپ یا یک با کنک کوچک پراز آب در دستتان باشد. در حین این کار حواستان را به احساساتان متمر کزکنید .حتما متوجه یک نیرو ویک حس غیر مادی در بین دو دست خواهید شد که سعیدر نگاه داشتن دستانتان در فاصله خاص میکند.لطفا ذوق زده نشوید و همچنانبه تمرین ادامه دهید و سعی کنید تا این نیرو را بین دستانتان قوی کنید.
سعی کنید در اولین بار خود را زیاد خسته نکنید .این تمرین را در ساعت خاصی که آرامش بیشتری دارید انجام بدهید.
کماز مزیتهای این نیرو که با تمرین و ممارست می توانید به آنها دست پیداکنید عبارتند از(احساس گردش خون در هر منطقه از بدن ،،،،کنترل اجسام بدونتماس فیزیکی با آنها،،،دیدن حاله ها اشخاص ،،و تسکین سردرد و باز کردنچاکراهای مختلف و موارد متعدد دیگر)
امیدوارم موفق با شید اگر مایلباشید تمرینات بعد که مربوط به این نیرو می شود را در همین قسمت از سایتقرار بدهم. اما ممکن است به دلیل نزدیک شدن امتحانات دانشگاه نتوانم بهاین زودیها به سایت سر بزنم از همه شما عزیزان التماس دعا دارم.
خدا حافظ شما.