هنگامي كه دو نفر انرژيهاي چاكراي چشم سومشان را مخلوط كنند، قدرتروشنبيني آنها افزايش مييابد. اگر هر دو همزمان انرژيهايشان را خالصانهادغام كنند و واقعاً در مركز چشم سوم قرار بگيرند، فهم آنها براي دركپديدههاي مختلف بسيار افزايش پيدا ميكند. در اين حالت يك نور بسيار زيبا ودرخشان سبز رنگ در اطراف آنها ديده ميشود، اين بيشتر در مردمان پاك و خوباتفاق ميافتد. تركيب انرژيهاي چشم سوم از طريق ارتباط فيزيكي، عاطفي و يافكري صورت ميگيرد. ارتباط عاطفي و فكري از راه دور نيز امكان پذيرميباشد، به همين دليل افراد از راه دور نيز ميتوانند بر چشم سوم يكديگراثر بگذارند.

در اين ارتباطات اگر يكي از آن دو نفر، يا هر دونفرشان داراي چشم سوم ناپاك باشند، آن رنگ سبز درخشان، كدر، مات و تيرهميشود. اين افراد اشرافشان به ابعاد ماورائي كاهش پيدا ميكند و محدودميشود. افرادي كه با هم ارتباط نزديك فيزيكي و متافيزيكي دارند و ياآنهايي كه با هم ازدواج ميكنند، بايد خيلي مواظب اين پديده باشند. در اينحالتها اگر فقط چشم سوم يكي از دو نفر داراي مشكل است، نفر مقابل بايدخيلي مواظب باشد. اين بدان معنا نيست كه مردم از هم جدا شده يا جداي از همزندگي كنند، بلكه بايد مواظب چشم سومشان باشند و از آن محافظت كنند. اينكار بسيار آسان است، ما ميتوانيم يك حلقهي محافظ كامل و هميشگي براي چشمسوم خود ايجاد كنيم. در بعضي افراد نيز چشم سوم به محافظت اختصاصي نيازدارد.

آسانترين و مطمئنترين راه براي حفاظت از ابعاد فيزيكي ومتافيزيكي خود ـ حفاظت از هاله، چاكراها و چشم سوم ـ توسل به حضرت حقتعاليميباشد. همچنين به نظر ميرسد كه غسل و وضو با ايجاد حصاري از نورماورايي پيرامون هالهي انسان، از هاله، چاكراها و چشم سوم مواظبت ميكنندو از ورود عوامل منفي و مخرب به هاله و اثرگذاري آن بر چشم سوم جلوگيريميكنند. اين فرضيه نيز از طرف نويسنده اين كتاب ارائه شده است و به نظرميرسد با مطالب ديني هماهنگي داشته باشد. حضرت امام خميني (قدس سره)، وضوو غسل را نور ميدانند و ميفرمايند: «وضو نور محدود و غسل نور مطلق است»(آداب نماز، ص77)

در احاديث وضو را نور، و وضو روي وضو را نور روينور معرفي نمودهاند. پيامبر گرامي اسلام ـ عليه آلاف التحيّه و الثناء ـفرمودهاند: « (روز قيامت) بر اثر وضو، با پيشاني و دست و پاي سفيد بر منوارد ميشويد و هيچ كس جز شما اين خصوصيّت را نخواهد داشت.» حضرت امام رضاعليهالسلام نيز وضو را باعث پاك ساختن دل براي ايستادن در حضور خدايجبّار ميدانند. (ترجمه ميزان الحكمه، ح21915 و 21912)


مآخذ: کتاب متافیزیک و چشم سوم، تآلیف مطلب برازنده، انتشارات نویدمنبع: مرجع متافیزیک ایران