آیا شما نیز از جمله افراد مورد علاقه پشه ها هستید؟!
لحظه ای را به خاطر آورید که در حال درست کردن کباب در فضای باز با دوستانخود هستید و در همین لحظه جشن پشه ها ، آنهم درست بالای سر شما شروع میشود . و در حالی که شما با شدت و خشونت هر چه تمام در حال دفع پشه هاهستید متوجه می شوید که بقیه دوستان شما کاملا راحت و بی دردسر نشسته اند.

آیا این درست است که پشه ها بعضی افراد را نسبت به بعضی دیگر ترجیع می دهند ؟
شاید ادامه مطلب حقیقت را برای شما روشن کند.
متخصصان معتقدند که پشه ها در مکیدن خون افراد اولویت هایی را درنظرمی گیرند. به طور کلی 1/10 (یک دهم ) از افراد برای پشه ها جذاب هستند.پشه های ماده- پشه های نر نیش نمی زنند- برای توسعه زاد و ولد خود نیاز بهخون انسان دارند. و ظاهرا نه هر خونی.
- پشه ها چه افرادی را برای نیش زدن بیشتر می پسندند؟
در حالیکه محققان در حال مشخص کردن این حقیقت هستند که کدام نوع گوشتانسانی مطلوب خاطر پشه ها هستند هزاران تحقیق در این باره انجام گرفته تامشخص کند کدام ترکیبات یا رایحه های بدن انسان ممکن است جذب کننده پشه هاباشد . با وجود 400 نوع مختلف ترکیب که از بدن انسان تراوش می کند این کاربه نظر دشوار می آید. اکنون دانشمندان می دانند که عامل ژنتیک مشخص تا 85%افراد را در مقابل نیش پشه ها مستعد تر می کند. آنها همچنین مشخص کرده اندکه عنصری خاص از مواد شیمیایی بدن که در سطح پوست تراوش می کند باعث حرکتموجی از پشه ها بسوی افراد می شود. افرادی که به مقدار فراوان استروئید هاو کلسترول در سطح پوست خود دارند بیشتر در معرض حمله پشه ها می باشند.همچنین افرادی که به مقدار فراوان اسید های خاص مثل اسید اوریک تولید میکنند مورد توجه و هدف پشه ها می باشند. این مواد می توانند حس بویایی پشهها راتحریک نموده و آنها را به سوی قربانیان خود سوق می دهد . اما روندجذب پشه ها توسط افراد خیلی قبل تر از فرود پشه ها اتفاق می افتد . پشه هامی توانند طعمه خود را از مسافت ها دور تا 50 متر شناسایی می کنند. و ایناصلا توسط افرادی که بمقدار فراوان دی اکسید کربن تولید می کنند قابلشناسایی نیست. هر نوع دی اکسید کربن برای پشه ها جذاب است حتی از مسافتیخیلی دور. افراد بزرگتر از نظر سنی به نظر می رسد که مقدار دی اکسید کربنبیشتری را دفع می کنند و به همین دلیل متعاقبا پشه ها با اشتیاق بیشتری بهسمت آنها جذب می شوند تا بچه ها . زنان حامله و آبستن نیز در معرض خطرهستند.زیرا آنها نیز بیش از حد نورمال دی اکسید کربن دفع می کنند. حرکت وگرما نیز پشه ها را جذب می کند. بنابراین اگر می خواهید درهنگام تفریحخارج از منزل از تاخت و تاز پشه ها به سمت خوددر امان باشید بهتر است بهجای پیوستن به گروه والیبال به صندلی راحتی خود اکتفا کنید. زیرا به محضحرکت و جنبش شما در زمین بازی پشه ها حرکت و گرما را احساس کرده و به سمتشما می آیند زیرا به دلیل نفس نفس زدن بوی ناشی از دی اکسید کربنی که درتنفس شما وجود دارد آنها را به سمت خود می کشد. همچنین اسید لاکتیک دفعشده از غدد تعریق شما باعث جذب پشه ها می شود.
- پشه ها کجا کمین می کنند؟
حتی اگر مواد شیمیای بدن شما پشه ها را جذب نکند محلی که در آن قراردارید نیز می تواند باعث جذب پشه ها به سمت شما شود. بعضی ا زبدترین جمعیتپشه ها درمناطق ساحلی وجود دارند و کیلومتر ها فاصله از این مناطق هم نمیتواند شما را از آنها در امان نگه دارد زیرا آنها 40 مایل را تنها بهخاطرطعمه پرواز می کنند. در حالیکه هر منبع آبی می تواند محیط مساعدی برایتکثیر پشه ها باشد اما آنها بیشتر آبهای راکد را ترجیع می دهند.
آیا در ارتفاعات بلند و کوه ها می توان از تهاجم پشه ها در امان بود؟روی آن حساب نکنید.! اگر چه به طور عمومی فعالیت آنها در دمای 55 درجهفارنهایت متوقف می شود اما آنها حتی در ارتفاعات کوه ها ی هیمالیا نیزدیده می شوند.
در مورد مناطق سرد مثل آلاسکا نیز بیشتر روزهای سال می توان در امانبود اما به مدت 3 هفته در فاصله ماههای july و august وجود دارند.
و اما تاریخچه حضور این موجودات مزاحم: پشه ها از 170 میلیون سال پیشتاکنون روی کره زمین باقی مانده اند و تاکنون نیز بیش از 175 نوع از آنهادر ایالات متحده شناسایی شده اند . این موجودات زیرک قصد ندارند به اینزودی ها ا زصحنه زندگی افراد بشر ساقط شوند . اما با این حال شما میتوانید تاثیر آنها را به حداقل رسانید.

ازجمله مواد دفع کننده پشه ها عبارتند از :

ددتDDT
lemon oculyptus: که برای کودکان بزرگتر از 3 سال بی خطر است.
picardin: برای بچه های بزرگتر از 2 ماه بی خطر است.
از جمله مواد گیاهی دافع پشه ها نیز عبارتند: روغن دانه سویا، که به مدت یک ساعت و نیم فرد را از هجوم پشه ها در امان نگاه می دارد.
روغن گیاه سرو، نعناع صحرایی، سیترونلا، گورگیاه و گل شمعدانی نیز میتواند به دفع پشه ها کمک کند. اما از بین اینها روغن اکالیپتوس بهتر است.

منیع : سلامتی نیوز