طنز- حسین قدیانی:
اين رفتن برق، از آن تهديدهايي است كه ما اگر يك جو عقل در كلهمان باشد ميتوانيم آن را تبديل به فرصت كنيم.

يعني 4 ساعت خاموشي در هر روز، ظاهرش چيز بدي است اما يك مقدار كه بيشتر در موضوع غرق شويم(حالا مواظب باشيد زياد جلو نرويد، همين نزديكيها شنا كنيد!) ملتفت ميشويم اتفاقا رفتن برق و خاموشيهاي گسترده چقدر ميتواند منشأ بركات فراوان باشد.

يعني ما اگر معرفت داشته باشيم بايد بابت قطع برق، دست وزارت نيرو را هم ببوسيم و خدا را از خلقت همچين وزارتخانههايي شاكر باشيم.
حالا از شانس بد شما برق اينجا رفت. فعلا تا دو ساعت ديگر كه برق بيايد... هرچه منتظر مانديم برق نيامد بنابراين فوايد قطع برق را فردا پيگيري ميكنيم.
اجازه بدهيد تا برق نرفته، فوايد قطع برق را به سرعت برق (البته از نوع نرفتنياش) بگويم و رد شوم:


تقويت روحيات هنري:
زمان خاموشي ميتوانيم با استفاده از چراغ گازي يا گردسوز و سايهاي كه روي ديوار تشكيل ميشود، از حركات دست و انگشتان براي درست كردن چهره حيوانات روي ديوار بهرهبرداري كرده، مفت و مجاني يك «انيميشن» درست كنيم.

سحرخيزي: ميتوانيم همراه با اصناف كه از ساعت 5/8 به بعد بايد كاسبي را در سر چراغي، بيخيالي طي كنند ما هم به رختخواب رفته، زودتر بخوابيم، از آن طرف زودتر بلند شويم. اصلاً خوب است دولت بخشنامه كند كه از اين به بعد خريد مانتو و كيف و كفش و ميوه و... بايد از ساعت 5 صبح تا 5/7 باشد و متخلفان طبق قانون مورد پيگرد قانوني قرار گيرند.

تذكر قيامت:
خاموشي گسترده باعث ميشود كه ما ياد تاريكي شب اول قبر بيفتيم. از آن طرف، نه كه با رفتن برق، كولرها هم از كار ميافتند ما ميتوانيم ياد گرماي روز محشر بيفتيم. جان شما با اين وزارت نيرو جاي ما عمراً موتورخانه جهنم باشد.

نيامدن مهمان سر زده: يكي ديگر از فوايد قطع برق اين است كه چون هنگام رفتن برق، افاف منزل كار نميكند، لذا ما متوجه آمدن مهمان سرزده نميشويم. با اين تورم 70 درصدي نه 20 درصدي يك مهمان كه براي آدم بيايد، دستكم بايد 50 هزار تومان پياده شد كه وزارت نيرو از اين جهت هم باعث خير شده است.

مديريت بحران: قطع برق باعث اختلال كار بسياري از مراكز مهم كشور ميشود كه خود همين باعث ميشود ما با مديريت بحران در مقام عمل آشنا شده و بدون نياز به مانورهايي كه هرازچندگاه برگزار ميكنيم، روزي 2 بار مانور بدهيم تا مديريت بحرانمان خوب شود...
نخواندن دروغ 13: وقتي برق رفته باشد آدم نميتواند روزنامه بخواند به طريق اولي دروغ 13 هم نميتواند مطالعه كند. لذا بهترين راه باخبر شدن از اظهارات دكتر الهام، گوش سپردن به راديو است. البته بد هم نيست بالاخره ما فراموش نكنيم كه به جز كامپيوتر و لبتاپ و ماهواره و تلويزيون و موبايل، وسيلهاي به اسم راديو هم احياناً هست.

... باز هم برق رفت. ما را بگو كه ميخواهيم از فوايد قطع برق بنويسيم و وزارت نيرو را تحويل بگيريم. حالا اگر خودشان نميخواهند تقصير ما چيست؟

منبع : همشهری آنلاین