با گردآوری اطلاعات اولیه، به بخش ناخودآگاه مغز خود در حالت خواب اجازهدهید تا این دیتا را طبقه بندی و مرتب و بر اساس آن، بهترین تصمیم را بهشما القا كند.

روانشناسان توصیه می كنند تصمیم گیری مناسب درارتباط با امور مهم زندگی همچون ازدواج، خرید خانه، مهاجرت و غیره، هموارهانسان ها را با مشقت فراوانی رو به رو می كند و گاه آنها را به شدت دراندیشه خود غوطه ور می سازد.گروهی از دانشمندان هلندی توصیه می كنندهنگامی كه زمان اتخاذ تصمیم های مهم در زندگیتان فرا می رسد، خود رابیهوده به رنج و مشقت نیفكنید، بلكه با اندیشه آن به خواب بروید و اجازهبدهید بخش ناخودآگاه ذهنتان به هنگام خواب، با آسودگی كامل و با تمام توانوارد عمل شود و بهترین گزینه را انتخاب كند.
نتایج حاصل از تحقیقاتاخیر روانشناسان دانشگاه آمستردام نشان می دهد فرآیند تصمیم گیری در مواردمهمی همچون خرید یك خانه، بسیار پیچیده است و برای انجام هر چه دقیق تراین فرآیند در مغز، بهتر است ناخودآگاه خویش را با گزینه های پیش رو تنهابگذارید تا به دور از حاشیه های جانبی و اغلب تشویش آور، بهترین انتخاب راپیش روی شما نمایان سازد.
دانشمندان هلندی بر این باورند كه مغزخودآگاه انسان برای تصمیم گیری در موارد كم اهمیت تری همچون انتخاب شامپویا دیگر كالاهای مصرفی برای خرید، به خوبی عمل می كند، اما برای یافتنبهترین گزینه در موارد پیچیده تر باید از ناخودآگاه كمك گرفت.
بر پایهاین گزارش، بخش خودآگاه ذهن قادر به تمركز بر روی حجم محدودی از اطلاعات ودیتای دریافتی است و این حجم محدود در برخی موارد برای بهترین انتخاب،كفایت نمی كند و از این رو، باید از دیگر ظرفیت های گسترده مغزی نیز بهرهگرفت.
● پازل ذهن
روانشناسان دانشگاه آمستردام در تحقیقات اخیر خود،داوطلبان را به دو گروه تقسیم كردند و برای آنها سلسله آزمایش هایی ترتیبدادند تا بتوانند نظریه «تأمل بدون دقت و توجه» را به طور دقیق مورد بررسیقرار دهند.
به یك گروه از آزمایش شوندگان چهار دقیقه فرصت داده شد تااتومبیل مطلوب و مناسب خود را از فهرست حاوی چهار ویژگی مختلف اتومبیل هایپیشنهادی همچون میزان مصرف سوخت برگزینند.همچنین به گروه دیگر، یك سریپازل داده شد تا بخش خودآگاه ذهن آنان را پیش از تصمیم گیری، به شدت درگیرخود سازد و آنها به هنگام انتخاب اتومبیل، بیشتر بر ناخودآگاه خویش تكیهكنند.
نتایج این مرحله از آزمایش ها چنین بود كه تفكر خودآگاه در ۵۵درصد موارد و تفكر ناخودآگاه در ۴۰ درصد موارد، بهترین گزینه را انتخابكرد.اما هنگامی كه این آزمایش به طور پیچیده تری طراحی و اجرا شد، نتیجهدیگری به همراه داشت؛ به طوری كه داوطلبان به هنگام انتخاب بهترین گزینهبر اساس ۱۲ ویژگی ذكر شده در فهرست، عملكرد معكوسی به نمایش گذاشتند.
بهگزارش نشریه «ساینس»، آزمایش شوندگان در این مرحله با استفاده از ذهنخودآگاه خود فقط در ۲۳ درصد موارد موفق به انتخاب بهترین اتومبیل شدند،اما بهره گیری از ناخودآگاه آنان برای یافتن بهترین گزینه، نزدیك به ۶۰درصد با موفقیت همراه بود.
همچنین دانشمندان در بررسی های دیگری، بهتحقیق درباره شیوه انتخاب قطعی برای خرید برخی كالاها از لوازم آشپزخانهگرفته تا وسایل بزرگ و مهم منزل پرداختند و نتایج به دست آمده، تأییدی بردستاوردهای پیشین در زمینه مكانیسم تصمیم گیری در مغز انسان بود.
بهاین ترتیب، محققان هلندی دریافتند كه خریداران برای انتخاب نهایی وسایل ولوازم كم اهمیت تر، از تفكر خودآگاه بهره می گیرند و این عمل را در زمانیكوتاه انجام می دهند، اما برای موارد مهم تر، اغلب به زمان بیشتری نیازدارند و بر اندیشه ناخودآگاه مغز خویش تكیه می كنند.
● ناخودآگاه فراموش شده
بهگفته پژوهشگران، نوشته های علمی در طول چند قرن اخیر، همواره بر اهمیت نقشاندیشه و ذهن خودآگاه بشر در فرآیند تصمیم گیری تأكید داشته، اما از اهمیتبسیار زیاد بخش ناخودآگاه در چنین فرآیندی غافل مانده است.
نتایج حاصلاز پژوهش های انجام شده در دانشگاه آمستردام به روشنی نشان می دهد كهانسان ها با بهره گیری از ناخودآگاه ذهن خویش نیز قادر به تفكر و اندیشیدنهستند و به هنگام فرا رسیدن دو راهی های بزرگ زندگی و یا به طور كلی برایاتخاذ تصمیم های پیچیده، تفكرات بخش ناخودآگاه بر رقیب خودآگاه خودچیرگیمی یابد و از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.
دانشمندان هلندی در ارتباطبا محدودیت های تفكر خودآگاه بشر، تأكید می كنند كه مغز فقط می تواند برروی موارد معدودی به طور همزمان متمركز شود و در این میان، احتمال زیادیوجود دارد كه با درگیر شدن در موارد بیهوده و كم اهمیت، از جنبه های مهم وشایان توجه بازماند و در نتیجه، محصول نهایی كه همان تصمیم اتخاذ شده است،از بهترین گزینه ممكن فاصله خواهد گرفت.
دكتر «اپ دیكسترهویس» كهسرپرستی تیم تحقیقاتی یاد شده را در دانشگاه آمستردام به عهده داشته،معتقد است كه برای اتخاذ بهترین تصمیم ها در زندگی، ابتدا باید تماماطلاعات و دیتای مورد نیاز برای آن تصمیم گیری را گردآوری و بر اساس آن بهیافتن بهترین راه یا گزینه اقدام كرد.
وی تصریح می كند: ذهن خودآگاهبرای تصمیم گیری های كوچك، این عمل را به بهترین شیوه انجام می دهد، امادر مورد تصمیم های پیچیده كه حجم اطلاعات پایه مرتبط با آن بسیار زیاداست، ذهن ناخودآگاه بهترین كارآیی را دارد و برای این منظور بهتر است باگردآوری اطلاعات اولیه، به بخش ناخودآگاه مغز خود در حالت خواب اجازه دهیدتا این دیتا را طبقه بندی و مرتب و بر اساس آن، بهترین تصمیم را به شماالقا كند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]