وضعیت جدید اقتصادی ایران در منطقه از نگاه اکونومیست

اكونوميست درتازهترين گزارش خود به بررسي فضاي اقتصاد كلان ايران و 81 كشور ديگر جهانپرداخت و عنوان كرد كه ايران طي پنج سال گذشته از اين لحاظ در مكان 76جهان و 15 خاورميانه جاي داشته است.اكونوميست در بخش ديگري از گزارش خودفضاي تجاري ايران طي پنج سال گذشته را مورد بررسي و ارزيابي قرار داده وبراي كشورمان امتياز 3.58 را در نظر گرفته است كه با اين امتياز ايرانمكان 81 جهان و 16 خاورميانه را در اختيار دارد.


اكونوميست درگزارش ماه ژوئن خود به فضاي اقتصاد كلان ايران در فاصله سالهاي 2003 تا2007 امتياز 5.5 داد و عنوان كرد كه با چنين امتيازي ايران در مكان 76جهان و 15 خاورميانه قرار دارد.

اين واحد كه معمولاً گزارشهايشتغييرات زيادي را شاهد بوده و در برخي موارد يك شاخص كاملاً منفي بهكاملاً مثبت تبديل ميشود، در ادامه به بررسي دورنماي فضاي اقتصاد كلانايران در فاصله سالهاي 2008 تا 2012 پرداخته و به اين شاخص بدون تغييرامتياز 5.5 داده و با اين امتياز ايران را در مكان 80 جهان و 16 خاورميانهقرار داده است.

اكونوميست در ادامه گزارش خود عنوان ميكند بعيد بهنظر ميرسد فضاي اقتصاد كلان ايران طي پنج سال آينده تغيير چنداني داشتهباشد. دورنماي اقتصادي ايران از انقلاب 1979 نوسانات زيادي داشته است. درمجموع فضاي سياسي كشور ضد بخش خصوصي به ويژه نقش شركتهاي خارجي بوده، ايندر حالي است كه در برنامه توسعه پنج ساله بر افزايش نقش بخش خصوصي تاكيدشده است.

به رغم تغييرات صورت گرفته انتظار ميرود طي مدت پيشبينيشده اقتصاد ايران همچنان تحت كنترل دولت بوده و به شدت به درآمدهاي نفتيوابسته باشد.

انتظار ميرود مقاومت در برابر آزادسازي اقتصاديهمچنان مانع از معرفي اصلاحات مجلس كنوني شود. اگر چه بانكهاي خصوصياجازه فعاليت پيدا كردهاند، اما تنها چند بانك وجود داشته و در مقايسهبا موسسات دولتي همچنان كوچك خواهند بود.

اين در حالي است كهمشوقهاي كمي براي توسعه اين بخش وجود خواهد داشت. احتمال دارد طي مدتپيشبيني شده بانكهاي خارجي كمي اجازه فعاليت در ايران را دريافت كنند.

اكونوميستدر بخش ديگري از گزارش خود به بررسي وضعيت فضاي تجاري ايران پرداخته وبدون تغيير نسبت به گزارش قبلي خود عنوان كرده است كه طي پنج سال آيندهايران از لحاظ فضاي تجاري در مكان 78 جهان جاي خواهد داشت.

اكونوميستامتياز فضاي تجاري ايران طي سالهاي 2008 تا 2012 را 4.63 اعلام كرده و باچنين شاخصي ايران مكان هفتاد و هشتم در ميان 82 كشور جهان را به خوداختصاص داده است.

در همين حال كشورمان در ميان 17 كشور منطقه خاورميانه توانست جايگاه پانزدهم را به خود اختصاص دهد.

اكونوميستدر بخش ديگري از گزارش خود فضاي تجاري ايران طي پنج سال گذشته را موردبررسي و ارزيابي قرار داده و براي كشورمان امتياز 3.58 را در نظر گرفتهاست كه با اين امتياز ايران مكان 81 جهان و 16 خاورميانه را در اختياردارد.

منبع