مقدمه

مدیران دارای مشخصات منحصر به فردی هستند که به صورتتواناییهای ارثی ، تجارب یادگیری یا مخلوطی از ایندو هستند و عملکرد وکارآیی آنها و سبک رهبری آنها را تحت تاثیر قرار میدهند. بسته به اینکهچه نوع ویژگیهایی در شخصیت مدیر یا رهبر وجود داشته باشد سبک رهبری اومتفاوت خواهد بود و بازدههای مختلفی خواهند داشت.

شخصیت آزادمنش

شخصیتهایآزادمنش افرادی هستند که در کار رهبری خود به نظرات و آرا زیردستان خوداهمیت قائل هستند و معمولا در اداره امور نظر خواهی و نیاز سنجی از آنهارا مدنظر قرار میدهند. معمولا در وادار کردن کارکنان خود به انجامفعالیتها و بالا بردن بازده از شیوههای مناسب مدیریتی استفاده میکنند.بطوریکه کمتر با اعمال قدرت مستقیم ، تنبیه و توبیخ برنامههای خود راهدایت میکنند. کارکنان رضایت شغلی بیشتری از خود نشان میدهند و با احساسرضایت خاطر بیشتر تن به انجام وظایف میدهند.

شخصیت مستبد

شخصیتهایمستبد در فرایند مدیریت و رهبری خود توجهی به نظرات و آرا زیر دستان خودندارند و معمولا تصمیم گیرنده اصلی خودشان هستند. در مقابل کوتاهی وخطاهای زیردستان سختگیر هستند و ممکن است شیوههای تنبیهی و توبیخیبیشتری را برای کنترل عملکرد زیردستان مورد استفاده قرار دهند. چنینشخصیتهایی در تعامل با ویژگیهای قدرت طلبی نمود بیشتری پیدا میکند واعمال نفوذ بر اساس قدرت و تنبیه را موجب میشود. زیردستان معمولا رضایتکمتری از این نوع شخصیتهای مدیریتی نشان میدهند.

شخصیت قدرت طلب

دربرخی از مدیران ویژگیهای قدرت طلبی نمود پیدا میکند. یک مدیر یا رهبرقدرت طلب در عین حال ممکن است مستبد یا آزادمنش یا پیشرفت طلب نیز باشد.قدرت طلبی در شخصیتهای مستبد با اعمال زور و تنبیه نمایان میشود. درشخصیتهای آزادمنش که کمتر از شیوههای بارز اعمال قدرت استفاده میکنندمعمولا با استفاده از شیوههای اعمال نفوذ نمایان میشود. شخصیتهای قدرتطلب معمولا در بین مدیران و رده های بالاتر که معمولا ارضای قدرت را بههمراه دارند دیده میشود.

شخصیت پیشرفت طلب

شخصیتهای پیشرفتطلب توجه به اهداف پیشرفت طلبانه را در راس اهداف خود قرار میدهند. اینهاافراد پیشرفت جویی هستند که برنامههای خود را برای رسیدن به پیشرفتها وموفقیتهای بالاتر سازمان بندی میکنند. بطور کلی آنها از انگیزش پیشرفتبالاتری برخوردار هستند. چنین انگیزشی انتخاب اهداف ، شیوههای مدیریتی وشیوههای ارتباطی آنها را تحت تاثیر قرار میدهند.

شخصیت موفق در مدیریت

یکرهبر و مدیر موفق دارای ویژگیهای شخصیتی زیر است: از سطح بالای انرژی ،تحمل در برابر فشار ، ثبات قدم ، بلوغ عاطفی و اعتماد به نفس برخورداراست. که به نظر میرسد همگی با فعالیتهای رهبری و مدیریت کار آمد درارتباط هستند. یک رهبر ثابت قدم فردی است صادق ، پایبند اخلاق و قابلاعتماد.

شخصیتی که از نظر عاطفی به بلوغ رسیده به خود و دیگراناحترام میگذارد و میان اهداف شخصی و سازمانی تعامل ایجاد میکند و درموقعیتهای نهاد نابسامان آرام است. دارای مهارتهای میانفردی خوبی است کهبه صورت درک روابط بین افراد و گروهها ، توجه به عقاید و احساسات دیگران وایجاد همبستگی ظاهر میشود. نفوذ او بر روی دستان نه بر اساس زور و تنبیهبلکه بر اساس شیوههای مناسب مدیریتی است که با حفظ رضایت و خشنودیکارکنان فعالیت آنها را در جهت رسیدن به برنامههای سازمان هدایت می کند.زیردستان این دسته از مدیران با وجود انجام وظایف سنگین احساس تعلق بیشتریبه اهداف سازمان احساس میکنند و همگانی زیادی با این برنامهها نشانمیدهند.