آیا آرد (آرد گندم) میتواند منفجر شود؟
همه میدانیم که بیشتر گندم سفیداز نشاسته درست شده است . و میدانیم که نشاسته از کربوهیدرات ساخته شدهاست یعنی از به هم پیوستن زنجیره ی مولکولهای شکر . هر کسی که تا بحالمارشمالو (نوعی شیرینی خمیرمانند )را اتش زده باشد میداند که شکر براحتیمیسوزد , پس ارد هم میتواند.آرد و خیلی از کربوهیدراتهای دیگر میتواند اتشبگیرند وقتی انها در هوا بحالت گرد و غبار وجود دارد .فقط کافیه در هر مترمکعب ۵۰ گرم یا بیشتر آرد بصورت گرد در هوا وجود داشته باشد و مشتعل شود.ذره های آرد انقدر کوچک هستند که فورا میسوزند. وقتی یک ذره بسوزد بقیهذره های نزدیکش را هم روشن میکند و انوقت شعله بوجود امده تمام ابر ارد راشعله ور کرده و منفجر میشود. تقریبا هر کربو هیدرات بصورت گرد و غبار وقتیمشتعل شود منفجر خواهد شد .در خیلی از انبارهای آرد به همین صورت با یکجرقه یا یک منبع گرما باعت انفجار و اتش سوزی میشود.