چرا وقتی در نوشابه نمک می ریزیم, با شدت بیشتری گاز آزاد می شود ؟
ـ ابتدای ماجرا :
هرچهدمای آب کمتر و فشار بیشتر باشد , ظرفیت پذیرش گاز بیشتری را خواهد داشت وبه عنوان مثال Co۲ بیشتری را در خود حل می کند. هنگام تولید نوشابه بااستفاده از این خاصیت , در دماهای پایین و فشار بالا , نوشیدنی با تزریقگاز Co۲ به حالت اشباع می رسد. بنابراین وقتی در نوشابه باز شود و نوشابهدر دما و فشار معمولی قرار گیرد , محلول خاصیت فوق اشباع دارد یعنی مقدارCo۲ حل شده در آن بیش از ظرفیت انحلال در آن دما و فشار است. چنین محلولیاگر شرایط مهیا باشد تمایل به آزاد کردن Co۲ دارد. برای این کار گاز Co۲محلول باید به صورت حباب درآید یعنی مولکولهای Co۲ حل شده باید در نقطه ایجمع شوند و با به هم پیوستن , یک حباب تشکیل دهند و به سطح نوشابه بیایندو از آن خارج شوند. اگر دقت کرده باشید تشکیل حباب در سطوح تماس خارجینوشابه اتفاق می افتد یعنی در سطح نوشابه و دیواره های بطری یا دورنی . بهزبان ساده این سطوح و به خصوص نا همواری های موجود روی آنها یا هر نوعناهمگنی موجود در محیط نقش جایگاههای تجمع یا مکانهایی برای به هم پیوستنمولکولها و تشکیل حباب را بازی می کنند.به عبارت عامیانه یعنی مولکولهابرای ایجاد حباب دنبال بهانه می گردند و این بهانه را در این سطوح پیدا میکنند. در این وضعیت ریختن نمک در نوشابه باعث خروج سریع تر گاز از محلولمی شود. زیرا سطح بیشتری برای تشکیل حباب در اختیار مولکولها قرار می گیرد( سطح جانبی بلورهای نمک ) . چیزی مانند تبلور ( = بلور شدن ) شکر پس ازقرار دادن بلور یا نخ در محلول فوق اشباع آن.بنابراین چنین اتفاقی اصلاشیمیایی نیست. هیچ واکنشی هم صورت نمی گیرد و تقریبا هر ماده ای از نمک وشکر گرفته تا شن و ماسه که بتوانند نوعی ناهمگنی در محیط نوشابه ایجاد کندیا سطح آزاد در اختیار آن قرار دهد ( یا به طور خلاصه بهانه دست مولکولهابدهد ! ) میتواند این کار را بکند . این اتفاق را حتما در هنگام وارد کردننی در نوشابه دیده اید. تنها مزیت نمک با شکر این است که به دلیل داشتندانه های ریز سطح جانبی نسبی بیشتری در مقایسه با مواد درشت تر دارند.همین! از این به بعد می توانید در نوشابه دوستتان به جای نمک خاک بریزید!!!