دانشمندان دستگاه موقعيتياب ماهوارهيي پيشرفتهاي را به نمايش گذاشتندكه با پيشبيني ترافيك احتمالي از گيرافتادن رانندگان در ترافيك سنگينجلوگيري ميكند.
اين دستگاه اطلاعات را از دستگاههاي موقعيتيابماهوارهيي در ساير خودروها جمعآوري كرده و دادهها را تفسير ميكند تاگزارشي از وضعيت ترافيك تهيه كرده و به رانندگان هشدار دهد.


اطلاعاتهمزمان برروي GPRS به تلفن همراه راننده ارسال شده و پيشبيني ميكند درصورتي كه آنها در همان جاده به رانندگي ادامه دهند سفرشان چهقدر طولخواهد كشيد.


اين دستگاه كه در آن از نرمافزار هوش مصنوعي استفاده شده تا 18 ماه ديگر به بازار عرضه خواهد شد.