آيتالله العظمي سبحاني روز پنجشنبه در ديدارمديرعامل صندوق مهر رضا، ازدواج را مهمترين عامل گسترش عفاف در جامعه ذكركرد و افزود: يكي از استوانههاي عفت در اسلام ازدواج است.

بهگزارش خبرنگار ايسنا، آيتالله العظمي سبحاني با اشاره به هدف تاسيس صندوقمهر امام رضا (ع)، بر صرف اعتبارات صندوق جهت اشتغال و ازدواج جوانانتاكيد كرد و گفت: جوانان وقتي ازدواج نميكنند، نه تنها مسووليتينميپذيرند، بلكه فعاليتهاي مغزي و بدني آنها نيز كاهش مييابد.

رييسموسسه امام صادق (ع) به رواج فساد در غرب اشاره كرد و گفت: علت عمده اينفسادها، عدم ازدواج و از هم پاشيدگي خانوادهها و اغلب تعريف نادرست ازازدواج است.

وي در پايان تاكيد كرد: هر جامعهاي كه شهوتپرستيرا سرلوحه كارهاي خود قرار دهد و عفاف را تبيين و رواج ندهد، عاقبتي جزتزلزل و فروپاشي نخواهد داشت.

در ابتداي اين ديدار، خليل يسايي،مديرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) در گزارشي از عملكرد اين صندوق اعلامكرد: اين صندوق بيش از 100 شعبه در سراسر كشور دارد و از بدو تاسيس تاكنونتوانسته 2 ميليون وام ازدواج به متقاضيان ارائه دهد.

وي در پايان از برگزاري سميناري در روز 22 تيرماه در تهران خبر داد.