شاخص بورس تهران با 590 واحد افزايش براي اولين بار بعد از سه سال به سطح دوازده هزار و 512 واحد رسيد.

آمارها نشان مي دهد كه بازدهي بورس تهران در سه ماه و نيم اخير حدود 30 درصد بوده است.

شاخصبازار بورس در روز شنبه پانزدهم تير ماه تحت تاثير معاملات سهام شركتفولاد مباركه، شركت كشتيراني ايران و فولاد خوزستان افزايش يافت.

شركتفولاد مباركه كه نزديك به يك هفتم ارزش بازار را در اختيار دارد در سه ماهگذشته رشدي 80 درصدي را تجربه كرده كه تقريبا نيمي از رشد شاخص بازار سهامتهران در اين مدت است.


بخش عمده سهام فولاد مباركه در اختيارسهامداران حقوقي عمدتا وابسته به دولت و نهادهاي عمومي است. بر اساس گزارشها تنها دو درصد از سهام اين شركت در اختيار اشخاص حقيقي است.

شركتهاي گروه فلزات نزديك به 35 درصد بازار بورس ايران را در اختيار دارند وعمده افزايش شديد ارزش سهام آنها در چند ماه اخير به افزايش قيمت جهانيفلزات بر مي گردد.

اين افزايش سهام در حالي صورت گرفته است كهبخش عمده اي از شركت هاي حاضر در بورس در وضعيت نامناسبي قرار دارند وبسياري از شركت هاي مهم بازار بورس نظير خودرو سازي، بانك ها و محصولاتپتروشيمي در ركود به سر مي برند.

به گفته كارشناسان، بورس تهراندر حال حاضر به مدد افزايش قيمت جهاني مواد اوليه از جمله فولاد، مس و سنگآهن سير صعودي داشته اما اگر قيمت هاي جهاني رو به كاهش بگذارد، زيانسنگيني متوجه سهامداران اين شركت ها و سهامداران آنها خواهد شد.

شاخصسهام در طول سه سال اخير همواره رو به كاهش بوده است. شاخص سهام در سال1383 به بيشتر از 13 هزار واحد رسيده بود اما بعد از آن رو به كاهش گذاشتو به كمتر از ده هزار واحد رسيد.

بعد از سقوط شديد شاخص ها اين اولين باري است كه بورس تهران چنين ركوردي را پس از سه سال تجربه مي كند.

آينده بورس

رشدشديد شاخص سهام بازار بورس تهران در شرايطي صورت گرفته كه وضعيت اقتصاديايران بهبود چنداني مشاهده نمي شود و تورم به مرز 21 درصد رسيده است.

علاوهبر اين، سرنوشت پرونده هسته اي ايران همچنان در وضعيت بلاتكليفي قرار داردو اين كشور هنوز در برابر بسته پيشنهادي غرب واكنشي نشان نداده است.

درعين حال برخي نيز بر اين باورند كه با افزايش شديد قيمت مسكن و ركودي كهدر اين بخش به وجود آمده، نقدينگي به سمت بازار بورس سرازير شده كه در حالحاضر تنها بازار مطمئن بعد از بازار مسكن است.

دولت در چند ماهاخير بخشي از سهام شركت هاي بزرگ زير مجموعه اصل 44 را نيز در بورس عرضهكرده كه يكي از عوامل رشد بازار سهام ارزيابي مي شود.

برخيكارشناسان بر اين باورند كه آزاد سازي قيمت سيمان و خارج شدن آن از سبدحمايتي دولت و ادامه عرضه سهام شركت هاي بزرگ زير مجموعه اصل 44 نظير شركتمخابرات ايران، بانك ها و شركت هاي پتروشيمي مي تواند به رونق بيشتر بازاربورس بينجامد.

ارزش بورس تهران هم اكنون 66ميليارد دلار بر آورد شده است.


_________________