لوگوي موتور جست‌وجوي Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ در صد‌وبيست‌ويكمي † سال‌روز تولد مارك شاگال،نقاش بزرگ فرانسوي، تغيير كرده Ùˆ به جز Øرف اول لوگو، باقي Øروف آن جايخود را به نقاشي‌هاي شاگال داده‌اند.

به گزارش سرويس فن‌آورياطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، موتور جست‌وجوي اينترنتي گوگلمطابق با سنت ديرينه‌اش كه در آن لوگوي خود را براي گرامي‌داشت مناسبت‌هاو جشن‌هاي مختلف يا سالروز تولد مشاهير جهاني تغيير مي‌دهد، امروز و بهمناسبت سال‌روز تولد مارك شاگال كه در سال 1887 به دنيا آمد، لوگوي خود راتغيير داد.

كاربران با كليك برروي لوگوي تغيير يافته‌ي Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ بهصفØه‌ي نتايج جست‌وجويي هدايت مي‌شوند كه در آن آدرس سايت‌ها Ùˆ وبلاگ‌هايمختلف Š كه به زندگينامه Ùˆ آثار هنري مارك شاگال پرداخته‌اند، مشاهدهمي‌شوند.

مارك شاگال كه نقاش فرانسوي متولد روسيه است Ùˆ تابلوهايمعروفي مانند گل‌ها برروي زمينه‌ي قرمز دارد تØت تاثير مكاتبي چون كوبيسمو سورئاليسم قرار داشت بدون اينكه به آن‌ها متعلق باشد؛ وي در سال 1985 درگذشت.