در ابتدا بگم که لطفا با این کارها شوخی نکنید، برای خودتون می گم.
احتیاجات:
5 نفر که به این مسایل اعتقاد داشته باشند.
باید خورشید غروب کرده باشد، یعنی شب باشد.
خیچ یک از افراد بسته بجن نباشند. یعنیتوسط افراد دور کننده از جن دور نشده باشند.
روش:
1 نفر خوابیده بروی زمین به طوری که چشم هایش بسته باشد.
4نفر دیگر مثل شکل پایین دستهایشان در جای معلوم شده در عکس باشد.بطوری کهار هر دست دو انگشت زیر پهلو و دو نفر پایینی 2 انگشت از هر دو دست زیرران فرد خوابیده قرار می گیرد.
نفر چپی از طرف سر فرد خوابیده به عنوان مرجع است.
1.
فرد مرجع همین طور که دستش زیر پهلوی فرد خوابیده است اهسته دم گوشه فرد روبروییش می گویداَتی متی
فرد شنونده که راستیه طرف سر فرد خوابیده محسوب میشود به کنار دستی خود همین اتی متی (تلفظ:Ati Mati) را اهسته دم گوشش می گوید.
فرد شنوده ی جدیدی که سمت راسته باسن فرد خوابیده است به روبروییش همین اتی متی را می گوید.
حال اخرین فرد شنونده که سمت چپی ار باسن فرد خوابیده محسوب می شود همین 2 کلمه را به فرد بغل دستیه خود یعنی فرد مرجع می گوید.
2.
فرد مرجع همین طور که دستش زیر پهلوی فرد خوابیده است اهسته دم گوشه فرد روبروییش می گویدجان متی
فرد شنونده که راستیه طرف سر فرد خوابیده محسوب میشود به کنار دستی خود همین جان متی (تلفظ:Jan Mati) را اهسته دم گوشش می گوید.
فرد شنوده ی جدیدی که سمت راسته باسن فرد خوابیده است به روبروییش همین جان متی را می گوید.
حال اخرین فرد شنونده که سمت چپی ار باسن فرد خوابیده محسوب می شود همین 2 کلمه را به فرد بغل دستیه خود یعنی فرد مرجع می گوید.
3.
فرد مرجع همین طور که دستش زیر پهلوی فرد خوابیده است اهسته دم گوشه فرد روبروییش می گویدپسر شاه پریون مرده البته اگر فرد خوابنده دختر بود باید گفت: دختر شاه پریون مرده
فردشنونده که راستیه طرف سر فرد خوابیده محسوب میشود به کنار دستی خود همینجمله ی پسر شاه پریون مرده (تلفظ:Pesare Shah Parioon Morde) را اهسته دمگوشش می گوید.
فرد شنوده ی جدیدی که سمت راسته باسن فرد خوابیده است به روبروییش همین پسر شاه پریون مرده را می گوید.
حال اخرین فرد شنونده که سمت چپی ار باسن فرد خوابیده محسوب می شود همین جمله را به فرد بغل دستیه خود یعنی فرد مرجع می گوید .
4.
فرد مرجع همین طور که دستش زیر پهلوی فرد خوابیده است اهسته دم گوشه فرد روبروییش می گویدپس بیا دفنش کنیم
فردشنونده که راستیه طرف سر فرد خوابیده محسوب میشود به کنار دستی خود همینجمله ی پس بیا دفنش کنیم (تلفظ:Pas Bia Dafnesh Konim) را اهسته دم گوششمی گوید.
فرد شنوده ی جدیدی که سمت راسته باسن فرد خوابیده است به روبروییش همین پس بیا دفنش کنیم می گوید.
حال اخرین فرد شنونده که سمت چپی ار باسن فرد خوابیده محسوب می شود همین جمله را به فرد بغل دستیه خود یعنی فرد مرجع می گوید .
5.
حال4 نفر نشست همان طور که دو انگشت از هر دست زیر پهلوان و ران فرد خوابیدهقرار دار سوت کشان آهسته(سوت لب قلوه ای) یا اهسته به طوری که همه بشنوندبگوی اووووووو... از جا برخیزند.
در این حالت شما سبکی بیش از حد فرد خوابیده را حس می کنید که بدون کمترین فشار از زمین بر میخیزد حتی اگر آن مرد، 200 کیلویی باشد.
فرد خوابیده احساس سبکی میکند. وتا هر قدر که بخواهید بلند می شود.
توجه:
در تمامی مرحل کسی نباید بخندد.