مدیوم یعنی فردی که واسطه بین انرژی و قدرتارواح با افراد زنده باشد و در شکل گرفتن جلسات روحی مدیوم رل بسیار مهمیرا ایفا می کند,زیرا بدون وجود مدیوم در جلسات , تماس مناسبی از نظر تحرکیو تجسدی برقرار نخواهد شد ولی در بسیاری از تماسها نیازی به مدیوم نیستوخود عامل این کار را انجام می دهد.

عامل های مختلف جهت اجرایبرنامه های روحی خویش , هر یک چندین مدیوم دارند که از وجود آنها در تماساستفاده می نمایند . چون هر مدیوم دارای توانایی های ویژه مربوط به خوداست که دیگری آن توان را ندارد چون هر کدام از آنها می توانند پدیده هایجداگانه ای را بوجود آورند.بدست آوردن یا شناخت وسیط در بیت افراد کاربسیار مشکلی نیست زیرا یک عامل ورزیده با انجام برخی از آزمایشات سادهروحی می تواند پی به وجود آنها ببرد.

اگر در جلسه ای عامل بخواهدبدون انجام آزمایش فورا از فردی را به عنوان مدیوم استفاده نماید,نخستباید کسانی را انتخاب کند که بین خانمها دارای اندامی تقریبا درشت و چهرهای گرد و گندمگون و حالتی تقریبا عصبی باشند .چون در این گروه از افرادمدیوم های بیشتری را می توان یافت.

دلیل مدیوم بودن خوب از نظرارواح داشتن سیالات قوی و فراوان و تجانس روحی است و به همین دلیل است کهبوسیله سیاله های روحی هر مدیوم , دسته یا گروه ویژه ای از ارواح توانانجام کاری را دارند . توان مدیومی هر فردی با حالت روحی وی نسبت مستقیمدارد ولی با وجود این در جهان دو نفر را نمی توان یافت که دارای حالت وقدرت روحی یکسانی باشند.به این دلیل نمی توانیم تمامی مدیوم های جهان رادسته بندی کنیم لذا به ذکر چند گروخ از مدیوم های مهم که شناخته شده میباشند اکتفا می کنیم.


1-مدیوم شنوا:

این دسته از مدیومها می توانند با گوش تن امواجی از صداهای مبهم ارواح را بشنوند و گروهیدیگر از همین دسته از مدیوم های شنوا می توانند صدای ارواح را بطور کاملشنیده و آن را درک کنند.این افراد که تعدادشان زیاد نیست قادرند حتی باارواح گفتگو کرده و پیام ها را برای دیگران بازگو کنند, لذا تماس آنان باارواح نوعی جنبه پیشگویی دارد . اطلاعات خواسته شده توسط ارواح در گوشآنان زمزمه می شود و سپس آن گفته های ارواح را به زبان می آورند.البتهباید گفت که ارواح خواسته های خود را از عقل به مغز و از مغز به سیستم عصبشنوایی منتقل می کنند


2-مدیوم بینا:

این نوع مدیوم هاقادرند گاهی طی شرایط خاصی با چشم تن ارواح و برخی از حقایق نامرئی حیاترا بصورت شبح یا شخص کامل مشاهده کنند و خارج از پیرامون وجودی خود همهچیز را بصورت حقیقتی کاملتر درک کنند و گاهی هم ممکن است رخدادهایی را کهدر جهان در حال بروز است را به سادگی از راه دور دیده و بمراتب سریع تر ازسیستمهای فنی و علمی و مخابراتی مطالب اطلاعاتی و مشاهدات خود را بازگوکنند.


3-مدیوم حلولی:

این گونه از مدیوم ها به نسبت سایدر جوامع کمترند و آنها دارای روح و تنپوش بسیار لطیف تری از دیگرانهستند. ارواح بیشتر تمایل دارند که در جلسات از وجود مدیوم های حلولیاستفاده کنند و کنترل جسم وی را برای مدتی به دست بگیرند . این مدیوم هامعمولا پس از پایان جلسات هیچ مطلبی را از ما وقع جلسه بیاد ندارند . باحضور روحی در جلسات این گونه مدیوم ها اغلب شخصیت آن روح حلول کرده را بهخود می گیرد و بنا به خواسته روح از خود حرکات فیزیکی بروز می دهند. دراین شرایط روح تازه وارد روح شخص را برای چند لحضه مانند حرکت روح در زمانخواب کنار گذارده و برای مدتی در تنپوش وی جای می گیرد وکلیه حالت و شخصیتروح تازه وارد در وجود مدیوم پیدا می شود.


4-مدیوم کتابت:

بیشترافراد بشر می توانند پس از چند بار شرکت در جلسات روحی و کسب دانش و علمروحی به صورت مدیوم کتابتی در آیند , زیرا این قدرت در تمام افراد به طورنسبی زیادی وجود دارد این نوع مدیوم ها قلم را در دست می گیرند و نوک آنرا بر روی کاغذ می گذارند و سپس بدون اراده شخصی آنها , قلم خود به خود دردست مدیوم به حرکت در می آید و اشکالی را رسم می کند و در صورت تسلط روحی, خودکار و یا قلم شروع به نوشتن کلمات یا جملاتی می کند . این گونه تماسها جزو سادترین تماس های روحی هستند که به آسانی می توان آثار روحی را دراطراف خود از طریق کارهای فیزیکی مشاهده کرد.


5-مدیوم الهامی یا حسی:

مدیومهایی هستند که ارواح خواسته های خود را به صورت الهامات عقلی و ذهنی بهآنها بازگو می کنند و آنان گاهی بدون اراده و خواست عملی را انجام می دهندو یا سخنانی بر زبان می آورند که پس از مدتی مشخص می شود آنها در آن زمانواکنش بسیار مناسب و برازنده ای نسبت به عمل قبلی خود در همین زمینه انجامداده اند واصولا باید چنین کاری صورت می گرفت تا از بروز اتفاقات و سوانحیجلوگیری به عمل آید. بیشتر افراد نسل بشر دارای چنین توانایی هایی هستند واین حالت مدیومی در آنها وجود دارد که در مواقع خاصی توسط روح نگهبان یامددکار و راهنما مطالبی به آنها الهام می شود و یکی از همان حالتهایدلشوره یا نگرانی , وجود چنین الهاماتی است که در مواقع خاصی در افراد بهوجود می آید.


6-مدیوم سیاله ای:

این افراد , مدیوم هاییهستند که از بدن آنها در جلسات روحی سیاله هایی خارج می شود که ارواح بااستفاده از وجود همین سیاله ها قادرند قدرت یا پدیده های روحی را بوجودآورند و از خود آثار عقلی یا فیزیکی و ... بروز دهند .خروج سیالات روحیهرگز زیان یا مشکلی برای حالت روحی یا جسم مدیوم ندارد.به جهت همین سیالههای افراد است که باید در جلسات تجسدی همیشه افراد معتقد و موافق بیشتر ازافراد ناباور و منفی باشند , زیرا افرادی که به وجود و بقای روح اعتقادندارند . اشخاص منفی تلقی شده و از قدرت مدیومی افراد(سیاله های مثبت) میکاهند و آن را خنثی می کنند و به همین علت هم حضور آنها مناسب جلسات روحینیست.


7-مدیوم های وسیط روحی یا تجسدی:

این مدیوم هانسبت به کلیه مدیوم های دیگر کمتر در بین افراد دیده می شوند .زیرا ازسیالات بسیار قوی ای برخوردارند.انتخاب چنین مدیوم هایی مستلزم آزمایشاتمختلفی است که بهترین و تواناترین مدیوم های وسیط در بین مدیوم های دیگرشناسایی شوند و از وجود آنها جهت تحرک یا تجسد بوسیله ارواح استفاده شوند


8-مدیوم های در خواب:

عدهای از افراد که می خوابند صاحب قدرت شگرفی می شوند و کلیه مطالبی را که درزمان رویا های خود مشاهده می کنند تمامی آنها روز بعد یا پس از مدتی کوتاهبه وقوع می پیوندند و دلیل آن این است که در وقت خواب روح آنها پپس از کسبانرژی از جهان های روحی قادر است

اولا: در زندگی آینده خود و دیگران سیر و سفرهایی داشته باشد

ثانیا:در این شرایط می تواند ضمیر آگاه را نیز همراه ضمیر ناخودآگاه و سیارروانه کند تا کلیه مشاهدات و رویا های زمان خواب را این ضمیر به خاطربسپارد و روز بعد بازگو نماید . این قبیل افراد را از نظر روحی مدیوم درخواب می نامندمنبع : کتاب کلیات علوم روحی