نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: رویا درمانی

 1. #1
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  رویا درمانی

  دانشرويا بخشي از دانش عميق و گسترده است. دانشي كه از گذشتهاي دور سرچشمهميگيرد اما زمان حال را ميشناسد و ما را به سوي آينده هدايت ميكند. دررويا روح از كهنترين خرد انساني پرسش ميكند و دانش روح را به ما منتقلميكند.

  يكي از كاربردهاي اين دانش، درمان و شفاي بيماريهاست كهبه آن رويادرماني ميگويند. شفا و درمان در وضعيت رويا يكي از كهنتريناشكال مكاتب اسرار و شيوههاي معنوي بوده است.

  از آنجاييکه روياهاعلاوه بر تأثيرگذاري روي فيزيك بدن روي حالات دروني نيز تأثيرگذار هستند،مورد توجه قرار دارند. برخي روياها علايم اوليه بيماري را نشان مي‏دهند،برخي ديگر علايم و نمادهاي سلامتي را، برخي روياها همزمان با بروز مشکليدر بدن يا حتي علاج يک بيماري تجربه ميشوند، برخي روياها ميتوانندمشکلات روحي فرد را برطرف کنند؛ برخي ابزاري براي سفر وي به جهانهاي ديگرهستند و ...

  در افسانه‏هاي يوناني آمده آسكله‏پيوس، خداي طب و پسرآپولون بود. يونانيان باستان براي علاج بيماريهاي خود به معبد اپيدورايميرفتند تا خداي طب يعني آسکلهپيوس آنها را از طريق رويادرماني درمانکند. در آنجا مسافران معبد روزه مي‏گرفتند و غذاهايي كه مانع رويابينيميشد، نميخوردند.

  آنها به معبد ميرفتند تا روياهاي شفابخش راتجربه کنند. در خوابگاه ممنوعه روي پوستيني كه هنوز خون حيوان قرباني شدهروي آن باقي بود دراز مي کشيدند تا به خواب رفته و در خواب روياي شفابخشيرا تجربه کنند.

  رفتن به معابد به قصد رويابيني تنها مربوط بهيونانيان نيست. در تايوان نيززائران به صومعه تائويي چينائوكانگ درقله«موسا» نزديك تايپه سفر مي‏كنند. زائران اين صومعه نيز، در آرزوي ديدنروياهايي شفابخش و هدايت‏كننده به آن مكان سفر مي‏كنند. به جز يونانباستان، رويادرماني در ميان مصريان، هندوها، چيني‏ها، ژاپني‏ها، رايج بودهو همچنين در اديان توحيدي و در بين پيروان يهوديان، مسيحيان و مسلماناننيز روياهاي معجزه‏گر و شفابخش تجربه شده و ميشود.

  ژاپني‏هايياكوشي، در روياهاي درمان‏گر خود خداي شفابخشي را مي‏بينند. آشوري‏ها،مصريان و مردم چين باستان معابدي آرام و ساكت مخصوص رويابيني داشتند. حتيانسان‏هاي اوليه نيز به غارهاي خود مي‏رفتند، روي زمين مي‏خوابيدند و گاهيدر آرزوي روياهاي شفابخش روي قبر اجداد خود و يا روي پوست حيوانات مقدسمي‏خوابيدند.

  در بين مسلمانان اين كلام رايجي است كه كسي بگويد روياي ائمه يا بزرگي را ديده و در رويا شيوه درماني خاصي براي او تجويز شده است.

  برخيپزشكان امروزي نيز، در معالجه بيماران خود از روش‏هايي همانند رويابينياستفاده مي‏كنند. آنها اعتقاد دارند مكان رويابيني بايد محيطي آرام و امنباشد تا شخص در آن آرامش، روياي درمانگري خود را تجربه کند.

  «رابرتدوسوي» در روش خود، از بيمار ميخواهد در حالت نيمهبيدار قرار گیرد، سپسنمادهايي شفابخش از تصاوير سلامتي و تندرستي شخص به وي القاء مي‏شود.پزشكان ديگري نيز با روش‏هايی مشابه از شخص رويابين مي‏خواهند كه در حالتنيمهبيدار تصاوير مورد علاقه خود را كه تصاوير شفابخشی هستند، طراحي كنندو به بيماران متذكر ميشوند كه ميتوانند تصاوير طراحي شده خود را درروياهايشان ايجاد نمايند.

  براي تجربه روياهاي شفابخش لازم نيستمنتظر بيماري بنشينيد و بعد روياهاي شفابخش را تجربه كنيد، مي‏توانيدتصاوير رويايي را كه انعكاسدهنده سلامتي، شادابي و نشاط باشد، تجربهنماييد. مثلاً آشوري‏ها براي تجربه روياهاي مثبت و دوري از روياهاي منفي،عبادت و نيايش‏هاي خاصي داشتند.

  برخي اوقات اتفاقات رويا و بيداريحالت همزماني پيدا ميکنند مثلاً شخصي تعريف ميکرد: «در يكي از روياهاژاكت كودكي را از تنش در مي‏آوردم كه کودک ضربه‏اي بر گردنم زد. زماني كهبيدار شدم واقعاً گردن درد داشتم».

  تشخيص اين مسئله كه رويا وگردندرد با هم چه رابطه‏اي دارند و آيا گردندرد باعث ديدن چنين روياييشده و يا ديدن رويا باعث بروز گردندرد و يا اينكه هر دو همزمان با هماتفاق افتاده كار ساده‏اي نيست و گاهي غيرممكن به نظر مي‏رسد. شخص ديگريميگويد: «يك شب خواب ديدم پشتم درد مي‏كند و پزشكان معالج دورم جمع شده ونظر مي‏دهند و درباره وضعيت جسمي من صحبت مي‏كنند. تصميم گرفتند با گرمكردن پشتم، درد را تسكين دهند. من در دنياي بيداري نيز هميشه پشت دردداشتم. وقتي از روش معالجه پزشکان رويايم در بيداري استفاده کردم، واقعاًپشتدردم خوب شد». شخص ديگري ميگويد: «زمانيكه در عالم خواب، گلدان‏هايمخوب رشد مي‏كردند در عالم بيداري نيز گلدان‏هاي باغچه شكوفه مي‏دادند وسرحال‏تر بودند و برعكس زمانيكه در رويايم تصاويري از گياهان پژمردهداشتم، گل‏هاي باغچه‏ام نيز پژمرده مي‏شدند».

  بايد گفت تاکنونافراد بسياري تجارب اين چنيني از رويابيني داشتهاند. شايد براي شما هماتفاق افتاده باشد که در روياي خود راهحل خوبي براي مسئلهتان پيدا کردهباشيد ولي ممکن است بدان بيتوجه بوده و به سادگي از کنارش عبور کردهباشيد. امروزه روشهاي رويادرماني حتي آموزش داده ميشود و هنرآموزانميتوانند تکنيکهاي رويادرماني را فراگيرند و از اين گنجينه خود استفادهکنند. چرا كه «روياها همانند گوهر با ارزش هستند».

 2. #2
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: رویا درمانی

  «رؤياي مؤمن سخني است كه خداوند در خواب با بنده خود ميگويد ». محمد (ص)

  رؤياهابخششهاي الهي هستند كه ميتوانند به عنوان يك سرمايه روحي و معنوي مورداستفاده قرار گيرند. بر اين اساس مي گويند رويايي كه به آن توجه نشود ومورد بررسي قرار نگيرد، مثل نامه اي است كه هرگز خوانده نشود . رويابينييك قابليت عمومي است كه كاربردهاي مختلفي در زندگي ما دارد؛ هر كسي قادراست از طريق روياهايش به تغيير و بهبود زندگي خود و حتي درمان بيماري هايشكمك كند و چه بسا كه از اين طريق شفا يابد؛ در واقع يكي از كاربردهاي مهمروياها، درمان و شفاي بيماريها است.

  روياها هم كاربرد تشخيصي وهم كاربرد درماني دارند و علاوه بر تأثيرگذاري بر جسم، بر حالات دروني نيزتأثيرگذار هستند. برخي رؤياها علايم اولية بيماري را نشان مي‏دهند و برخيديگر نشان دهنده علايم و نمادهاي بهبودي هستند؛ بعضي همزمان با بروز مشکليدر بدن يا حتي علاج يک بيماري تجربه ميشوند و برخي هم ميتوانند مشکلاتروحي را برطرف کنند ...

  اگر به پيشينه درمان از طريق روياهامراجعه كنيم، مي بينيم كه در اكثر تمدن هاي باستاني اين موضوع وجود داشتهاست. مثلاً پزشكان يونان قديم به بيماران تعليم مي دادند تا به محتوايروياهايشان توجه كنند ،به اين دليل كه در طول رويا بينش هاي درماني باارزشي به دست مي آمده است. بقراط حكيم به روياهايي اعتقاد داشت كه پيامهاي مهمي در آنها آشكار مي شد. روياهايي كه در آنها نشانه ها يي ازبيماري ظاهر مي شد و شخص قبل از مبتلا شدن از آن آگاهي مي يافت، اينگونهروياها، روياهاي prodrom ناميده مي شوند. به عقيده بقراط بعضي از نمادهادر رويا، علائم بيماري را مشخص مي كنند و نمادهايي هم وجود دارند كه دردرمان بيماري ها بكار مي آيند.

  در حوزه روانشناسي و روان درمانينيز به روياها به منظور درمان بيماري ها توجه شده است. از پيشگامان اينمبحث «فرويد» بود. فرويد به كنش روياها در تحقق انديشه ها و خواسته ها(از جمله تمايلات جنسي) تأكيد داشت. او معتقد بود آنچه که در خواب ميبينيم به نوعي تجلّيات ناخودآگاهِ دروني ماست که از تسلّطِ ضمير آگاه مارهايي يافته است؛ در اين معنا روياهايي که ما مي بينيم قسمت مهمي از لايههاي زيرين و پنهان مان است، رسوباتي از «خود» مان که يا فراموش شده اند يابه علت هاي مختلف در جهان بيداري سرکوب شده اند.

  فرويد رويا رابه عنوان يك فعاليت آشفته ذهني مي ديد كه با آن روان آزردگي بيمارانش راكشف مي كرد، اما «يونگ» رويا را به عنوان توصيفي خلاق و طبيعي ازناخودآگاه مي دانست و بر خلاف فرويد بر محتواي آشكار رويا تأكيد داشت تادريابد كه رويا چه چيزي را آشكار مي كند، نه اينكه چه چيزي را پنهان ميكند.

  امروزه نيز بعضي درمانگران به شكل هاي مختلف از روياها جهتكمك به بيماران خود مدد مي گيرند. برخي از آنها معتقدند تحليل رويامي تواند يكي از مؤثرترين ابزارهايي باشد كه در روان درماني وجود دارد.تحليل رويا مي تواند به جاي طولاني كردن فرآيند درمان، زمان صرف شده دردرمان را كوتاه كند، زيرا درمانگر با تعبير روياها مي تواند به سرعت بهمشكل بيمار پي ببرد. «لي لي وايس» تحليل رويا را يكي از مفيدترين ابزارهادر رسيدن به ريشة تعارضات مي داند.

  او مي گويد تحليل رويا به ويژهدر بيماران عصبي و افرادي كه دچار افسردگي هستند، مثمر ثمر است. بنا بهنظر متخصصين، مردم غالباً از تعارض هاي ناهشياري كه در رفتارهاي آن هادخيل است، آگاه نيستند. با استفاده از روياها، آن ها مي توانند دركي ازاين تعارض هاي ناهشيار بدست آورده و تغييراتي آگاهانه بر اساس اين دريافتها بوجود آورند.

  طبق نظر «هاتي روزنتال» روان تحليل گر، محققو نويسنده در زمينه رويا درماني، روياها عملكرد مهمي در تنظيم مكانيزماحساس ما دارند. ما مي توانيم از خلال خواب ديدن، بسياري از عواطف نامطبوعو غيرقابل پذيرش را تخليه كنيم، رويا ديدن راهي براي رها كردن عواطف است.دكتر روزنتال نيز همچون يونگ، آدلر و پرلز ... اعتقاد داشت كه هر روياييدربردارنده پيامي مهم است.

  پيام هاي رويا معمولاً در پرده اياز استعاره و تصاوير ذهني جاي دارند. خانم «موناليزا شولتز» متخصص اعصاب وروان وضعيت سلامت بيماران خود را بر اساس روياهاي شان پيش بيني مي كند.

  به طور نمونه مردي كه زياد سيگار مي كشيد، خواب ديد به ارتش بازگشته استو زير حملات شديد دشمن، در دل يك درخت بزرگ جا گرفته و گلوله هاي دشمن ازتنه درخت وارد شده و سمت پاييني و چپ قفسه سينه اش را هدف قرار داده اند.او بعدها دريافت كه يك غده سرطاني در بخش پاييني و چپ ريه اش به وجود آمدهاست و اين قسمت همان محلي بود كه در خواب، مورد اصابت گلوله واقع شده بود.

  در يك مورد ديگر، زني خواب ديد كه روي زمين دراز كشيده و زمينبه درونش راه يافته و حفره اي ايجاد شده است و در آن حفره او در حال خفگياست. دو ماه بعد روشن شد كه او به علت ابتلا به سل دچار حفراتي در ريه شدهكه باعث اختلال در تنفس وي گرديده است.

  خلاصه اينكه روياهاهديه اي الهي هستند كه خداوند آن را به ما عطا فرموده تا از اين امكانبراي تحقق خواسته هاي خود از جمله درمان بيماري هاي مان استفاده كنيم. دردرون ما منبع عظيمي از دانش و آگاهي نهفته است كه مي توانيم با برقراريارتباطي خلاق با روياهاي مان به اين منبع عظيم دست پيدا كنيم. وقتي كسي بهروياهايش توجه مي‏كند، به مرور سطح جديدي از آگاهي را تجربه مي كند ومي‏تواند روياهايي ببيند كه نوعي هدايت و راهنمايي دروني را براي زندگي‏اشفراهم كند و حتي چيزهاي مفيدي خلق كند و آنها را جايگزين ترس و بيمارينمايد


  منبع:طب متعالي

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. ویروس های جدید در لباس بازی ویدیویی
  توسط HRG در انجمن تازه ها و اخبار تلفن همراه
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۱۶ خرداد ۸۹, ۱۹:۲۷
 2. آنتی ویروسی برای پیدا کردن ویروس های فلش
  توسط ارسطو در انجمن Security&Antivirus
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۲۷ تیر ۸۸, ۲۲:۱۷
 3. معرفی ۴ ویرایشگر تصاویر ویدئویی
  توسط SAREH در انجمن نرم افزار
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۰۱ مهر ۸۷, ۱۲:۲۰
 4. Nero: ویرایش تصاویر
  توسط SAREH در انجمن نرم افزار
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۲۹ شهریور ۸۷, ۱۲:۵۴
 5. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۲۳ مرداد ۸۶, ۱۴:۴۳

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •