نکات مهم در تقویت نیروی تله پاتی

برای تقویت نیروی تله پاتی و تاثیر از فاصله در تمرینات فرد نکات زیر را دقت کنید :

1- در صورت امکان عکس سوژه را در مقابل قرار دهید.

2- در صورت عدم وجود عکس ، تصویر سوژه را در ذهن خود تجسم کنید.

3- خود را در یک حالت خود هیپنوتیزم قرار دهید.

4- اگر تصویر سوژه را در اختیار دارید چند ثانیه ، تا دو دقیقه به آن خیره شوید. اگر عکس در اختیار نیست تصویر آن را مجسم کنید.

5-در حالیکه ذهن خود را چشم های بسته به سوژه مورد نظر تمرکز داده اید.پیامی را انتخاب کنید مثل پیام مهر و دوستی ، به من زنگ بزن و یا دست رابالا کن .

6- خود رادر کنار سوژه تجسم کنید ، به طور مثال سوژه دست های شما را می گیر و انگار در مقابل همدیگر نشسته اید.

7- بتدریج احساس کنید درون سوژه هستید بعد پیامتان را با ضمیر من و به ورتمثبت منتقل کنید یعنی به جای این که بگوییم دست تو بالا می آید بگوئیددستم به تدریج بالا می آید به این ترتیب این احساس را در سوژه منتقل میکنیم که دستش بالا بیاید.

8- اگر این پیام همراه با یک حس عاطفی جذب کننده باشد خیلی موثر است . یعنی با علاقه پیام ذهنی خود را به سوژه منتقل کنید.

9-درباره سوژه ای حتی اگر از آن برخورد منفی می بینید حتما ، احساس مثبتداشته باشید به طور مثال اگر فرد تصور می کند که فرد مقابل او را تائیدنمی کند در واقع این یک پیامی است که به فرد مقابل می گویید تو مرا تاییدنکن پس حتما با تکرار القائات مثبت به تدریج نظر مخالف یک فرد را عوض کنید.

10- این تمرین را در زمانهائی که حالت و احساس خوبی دارید چه دروضعیت خود هیپنوتیزم و چه در حالت خوابیدن و چه در حالت های معنوی میتوانید با تمرکز انجام دهید.

اما در دوران پریود خانم ها ، درشرایط جوی نامناسب و در زمانهایی که احساس می کنید فرد در یک وضعیت خوبیقرار ندارد یا شما در وضعیت خوبی قرار ندارید ، این تمرین را انجام ندهید.

11-قبلا حتما این ارتباط را با سوژه ای برقرار کنید که روی او شناخت دارید واو را عنصر مناسبی تشخیص می دهید زیرا با قراری تماس ذهنی ، به تدریجافکار و روحیات طرف مقابل نیز خود بخود به شما ارسال می شود.

12-بعضی از شب ها قبل از خوابیدن با احساس اینکه به هنگام خواب این ارتباط رابرقرار کنید و این پیام را بفرستید چند دقیقه تمرین فوق را انجام دهید.

13-هرکس که نیروی آن به هر دلیل بیشتر است خود به خود تاثیر گذاری ان نیزبیشتر می شود. یک فرد سالم به یک فرد بیمار نیرو می دهد و به او سلامتی ،منتقل می کند اما فرد بیمار بلعکس فرد بیمار بلعکس ضعف های خود را به سوژهمنتقل می کند.

14- در انتقال پیام به نوع رنگ نیز توجه کنید به طورمثال اگر می خواهید در کسی عشق و یا شفا بخشی ایجاد کنید ، آن پیام را بارنگ سبز منتقل کنید اگر می خواهید به یک شخصی آرامش یا صرفا تله پاتیمنتقل کنید آن را با رنگ آبی منتقل کنید و یا اگر می خواهید در فرد هیجانو شوق ایجاد کنید آن را با رنگ قرمز و یا نارنجی منتقل کنید.

15-به هنگام انتقال پیام مراقب پارازیت های ذهنی خود یاشید چون زمانی کهمتمرکز یک پیام می شوید ممکن است که در اثر افکار و تمایلات متفاوت ذهنی ،ذهنیت های منفی و نا خود آگاهی پیدا شوند ، با تمرین تمرکز فکر جلوی اینپارازیت هایرا بگیرید.

16- منتظر نتیجه سریع نباشید ، عجله نکنید و کارتان را با حوصله دنبال نمایید.

17-ارتباط تله پاتی با جنس مخالف یا افرادی که با آنها رابطه صمیمانه و عاطفیداریم بهتر برقرار می شود. همچنین پیام های تله پاتیک مثل خواب و رویازبان خود را دارد . بطور مثال همانطور که آب در رویا می تواند تمثیلی ازپاکی ، احساس گناه یا پرواز تمثیلی از بلند پروازی یا احساس سقوط و شکستباشد بطور مثال در تله پاتی نیز آبی می تواند رنگ آسمان ، دریا ،موج ، یااحساس آرامش باشد.

18- برای برقراری ارتباط و تاثیر گذاری در فردیکه مقابل ماقرار دارد تمرکز به چشم سوم و بین دو ابروان و بعد انتقال فکرخیلی بهتر تاثیر گذار است.

19- برای انتقال پیام فرصت کافی در نظربگیرید زیرا اغلب ، زمانی که تازه ارتباط در حال برقرار شدن است ممکن استتمرین را قطع کنید . بنابر این باید مدت تمرین را طولانی تر نماید.

20-مرکز آجنا در چشم سوم و ویشودهی در پایین گردن و آناهات در کنار قلب و درامتداد ستون فقرات مراکز اصلی انرژی در چاکراها برای رشد این نیروهاست .همچنین در زمان ارسال پیام ، فرستنده بهتر است. دم بگیرد و در حالت حبس دمباشد. اگر با شخصی در مقابل تمرین می کنیم گیرنده باید در حالت باز دمقرار گیرد.