شفای پرانيک(Pranic Healing) چیست؟

پرانايك واژه سانسكريت به معناي نيروي حيات است و وجود اين انرژي حياتبخشنامرئي عامل سلامتي و زنده بودن ما ميباشد. اين واژه در فرهنگ شرق Chi ياKi نيز ناميده ميشود که ما آن را ازطريق آب، هوا، زمين، در ختان و گياهانو يا به كمك مراقبه و دعا دريافت ميكنيم . يك درمانگر ميتواند واسطهايبراي انتقال اين انرژي باشد.

شفای پرانیک روش درمان با استفاده ازانرژي پرانا ميباشد كه در درمان طيف وسيعي از بيماريها در سطح فيزيكي،احساسي و ذهني بكار ميرود. در اين روش بدون تماس دست درمانگر با بدنبيمار، انرژيهاي منفي ناشي از بيماريها از بدن انرژي نامرئي انسان پاكشده و انرژي تازه و پرانای سالم به بدن بيمار انتقال داده ميشود . لازمبه ذکر است که هرچه بيمار مقاومت كمتري نشان دهد، انرژي راحتتر و آزادترجريان مييابد و روند درمان سريعتر پيش ميرود.


تاریخچه شفای پرانیک چیست؟

بامروري بر تاريخچه اين درمان در مييابيم كه زمان آغاز آن به زمانهايبسیار دور باز ميگردد . درچين و تبت نام پرانا و درمان با انرژي رواجبسياري داشته است و در چين، مصر و هند بهعنوان يك هنر و يك علم ، بطورگسترده مورد تمرين و بررسي بوده است ولي بدليل نگرانی از استفاده نادرستدر خفا انجام شده وبصورت رمزآلودی باقيمانده است. همچنين در بسياري ازنقاشیها ، هالههاي انرژي در اطراف بدن قديسين ديده ميشود و يا به صورتنوري كه از كف دستها خارج ميشود، نشان داده شده است.
فردي كه باريديگر اين علم و هنر قديمي را به جهان معرفي نمود يك دانشمند چيني به نامChoa Kok Sui بود كه در مدت بيست سال ، تجربيات فراوان خود را در قالب سهكتاب به دوازده زبان عرضهنموده است .


سطوح مختلف روش شفای پرانیک به چه ترتیب است؟

Pranic Healing در سه دوره مختلف برگزار ميشود.

Pranic Healing مقدماتي براي درمان بيماريهاي سادهتر

Pranic Healing پيشرفته كه با استفاده از پراناهای رنکی و به كمك تكنيكهاي پيشرفتهتر به درمان بيماريهاي سختتر ميپردازد.

رواندرماني Pranic كه به درمان بيماريهاي رواني با استفاده از تكنيكهاي پيشرفته ميپردازد.

همچنين بيماريهايي که ميتوان با Pranic Healing درمان نمود به گروههاي زير تقسيم ميشوند:

بيماريهايفيزيكي ساده مانند سردرد، دنداندرد، گلو درد، دل درد، تب، اسهال،دردهاي استخواني و يا پيچ خوردگي و سوختگيهاي سطحي كه ظرف مدت كوتاهيباعث بهبود ميشود.

بيماريهاي سختتر مانند مشكلات قلبي،بيماريهاي كليوي، سل، هپاتيت، ميگرن، كيستها، التهاب مفاصل و صرع كهاحتياج به جلسات درماني بيشتري دارد.

بيماريهاي ذهني و احساسي مانند استرس، افسردگي، شيزوفرني، پارانوئيد و انواع ترسها


چه تحقیقات و مستنداتی در مورد تاثیر شفای پرانیک موجود است؟

امروزهمدارك و شواهد علمي براي اثبات بدن انرژي و تاثير سلامت آن بربدن فيزيكيوجود دارد كه بر مبناي اسفاده از دستاورد دانشمندان روسي و استفاده ازدوربين كرليان ميباشد . با استفاده از اين دستگاه ، عكسهايي رنگي از بدنانرژي و ميدان انرژي اطراف بدن انسانها يا حيوانات گرفته ميشود. اينميدان انرژي تا فاصلهاي حدود چهار تا پنج اينچ از بدن فيزيكي گستره میشود. اين دستگاه نشان ميدهد كه بيماريها قبل از تاثير بر بدن فيزيكي برروي بدن انرژي تاثير ميگذارند و ما ميتوانيم با گرفتن عكس قبل و بعد ازدرمان ،تاثير Pranic Healing را مشاهده كنيم. آزمايشهاي ديگر توسط ايندستگاه بيانگر آن است كه تغيير احساسات و ذهنيات باعث تغيير رنگ ودرخشندگي و ميزان انرژي حياتي ميشود.

در روش شفای پرانیک درمان به چه صورت انجام می شود؟

دراين روش ، درمان در سه مرحله انجام ميشود. در ابتدا به كمك دست درمانگرانرژيهاي اطراف بدن بيمار بررسي و اندازه گيري شده و در صورتيكهناهماهنگي و عدم توازن در نقطهاي احساس شود، در مرحله بعد با استفاده ازروشهاي پاكسازي سطوح انرژي، برطرف شده و در پايان با انرژي متعادل وپرانای سالم جايگزين ميشود.
براي بالاتر بردن ميزان دريافت پراناميتوان از روش تجسم استفاده كرد. به عنوان مثال با يك تنفس عميق تجسمميكنيم كه انرژي پرانا وارد بدن ما ميشود و در بدن ما گردش مييابد وبه تمامي اجزا بدن راه مييابد. كسي كه پرانا را مجسم ميكند ميتواندحضور عشق و پروردگار را در خود حس كند.
در هنگام شروع جلسه از بيمارخواسته می شود كه خود را در يك گوي سفيد نوراني مجسم كند و سپس درمانگر پساز تنفسي عميق دستها را در فاصله اي نزديك پوست بدن از سر تا پايبيمارميكشد و پس از هربار عبور كامل دستها از سر تا پا، دستها را بهسمت آب نمک تكان ميدهد تا انرژي منفي بطور كامل خارج شود. درمانگراينعمل را حداقل هفتبار انجام ميدهد تا پاكسازي انجام شود.
در مرحلهبعد دستها در دو طرف سر بيمار قرار می گیرد و از پروردگار و نيروي عشقميخواهيم تا انرژي حياتي دريافت شود و درمانگر وسيلهاي براي انتقال آنبه بدن بيمار باشد. هر چه در اين لحظه در خلوص بيشتري باشيم و با تماموجود بر خواست خود توجه كنيم حضور بيشتري از پرانا را احساس خواهيم كرد.سپس دست را روي ساير چاكراها برده و به همه نقاط انرژي ميدهيم.
در آخرين مرحله بازهم بيمار را داخل گوي پرشده از نور سفيد مجسم نموده و درمان پايان مييابد.


طب مكمل