برای اینکه روح فلسفی داشته و مانند یک فیلسوف به دنیا و وقایع آن نگاهکنیم، قبل ازهر چیز باید طرز نگاه خود را به اشیا، موجودات و وقایع جهانتغییر داده و به گونه ای دیگر به آن ها نگاه کنیم.

برخی از خصوصیات روح فلسفی عبارتند از:

1-نباید امور و مختلف و گفته های دیگران را به طور صد در صد بپذیریم؛ بلکهباید جایی نیز برای عقیده مخالف باز کنیم. به عبارت دیگر، بدون تامل وتفکر درست و عمیق، افکار و عقاید مختلف را نپذیریم؛ چرا که تردید منطقیمقدمه تحقیق و موجب رشد فکری و فلسفی است.

2- همیشه دقیق و کنجکاو باشیم و میل به درک حقایق را همواره در خود زنده نگه داریم.

3-بکوشیم تا هر چیزی را به طور عمیق بفهمیم و به معرفت سطحی از اشیا و امورمختلف بسنده نکنیم. عمق قضایا را درک کنیم و به این ترتیب، ارتباط میانچیزها را روشن سازیم.

4- دید وسیعی داشته باشیم. از مسائل ، بالاتررفته و از بالا یعنی از افق دیدگاه عقلانی و بدون دخالت دادن احساسات،تعصبات و عقاید پیشین به آن ها نگاه کنیم. با این روش حقیقت و واقعیت هرچیز برایمان مشخص خواهد شد.

5- سعه صدر داشته باشیم. یعنی ظرفیت وقدرت تحمل عقاید دیگران را، اگر چه مخالف عقاید ماست، در خود بپرورانیم.چه بسا هنگامی که با صبر و حوصله به عقاید آنان گوش فرا دهیم، نکات جدید ودرستی کسب کرده و به اشتباهات خود پی ببریم.

6- همه چیز را تنها باعقلمان بسنجیم؛ یعنی بدون عقل و استدلال عقلانی چیزی را قبول نکنیم. ازطرف دیگر، اگر چیزی مخالف عقیده مان و در عین حال عقلانی بود، از پذیرفتنآن سر باز نزنیم.

7- به هر چیزی دقت کنیم و بدون توجه از کنارچیزها نگذریم؛ چرا که وجه اساسی تفاوت میان فیلسوف و مردم عادی این است کهفیلسوف به چیزهایی توجه می کند که دیگران به آن ها توجهی نداردند و از اینراه چیز هایی را کشف می کند که دیگران نمی توانند به آنها دست یابند. دراین مقام، فیلسوف همانند یک دانشمند است. مثلا اسحاق نیوتن متوجه امری شدکه هیچ کس بدان توجهی نکرده بود؛ یعنی افتادن سیب از درخت و به این ترتیب،قانون جاذبه را کشف کرد.

منابع

* فلسفه و منطق، صفحه 44
* فرهنگ فلسفی