نام گذاري ترانزيستورها
در این مقاله 3 روش استاندارد وعمده کد گذاری ترانزیستورها شرح داده میشود البته این روش ها برای کد گذاری قطعات نیمه هادی دیگر مانند دیود ها ،تریاک ها و... نیز به کار می روند.

(Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC
نام گذاری ژاپنی (Japanese Industrial Standard (JIS
Pro-electron1- (Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC :

فرم یا مد اصلی کد گذاری در این روش به صورت زیر است ( از چپ به راست بخوانید):

( پسوند ) ، شماره سریال ، حرف ، عدد
[digit, letter, serial number, [suffix

قسمت عدد: در این قسمت همیشه عددی که یکی کمتر از تعداد پایه هایترانزیستور است قرار می گیرد. یعنی برای ترانزیستورهای 3 پایه عدد 2 و اگرترانزیستور 4 پایه ای وجود داشته باشد عدد 3. توجه داشته باشید که اعداد 4و 5 به اپتوکوپلرها مربوط می شوند نه به ترانزیستورها. بنابراین شایدبتوان گفت که برای ترانزیستورها همیشه در این قسمت عدد 2 قرار می گیرد.

قسمت حرف: در این قسمت همیشه حرف "N" قرار می گیرد.

قسمت شماره سریال: در این قسمت اعدادی از 100 تا 9999 قرار میگیرد وهیچ اطلاعاتی بجز زمان تقریبی ابداع و معرفی ترانزیستور را به ما نمی دهد.مثلا ترانزیستوری که سریال نامبرش 904 باشد زودتر از ترانزیستوری که سریالنامبرش 2221 است ، ساخته شده است.

قسمت پسوند: این قسمت اختیاری است و محدوده بهره ( بتا hfe ) یترانزیستور را مشخص می سازد. به این صورت که حرف A برای ترانزیستورهای بابهره کم ، حرف B برای ترانزیستورهای با بهره متوسط ، حرف C برایترانزیستورهای با بهره بالا و اگر دراین قسمت هیچ حرفی نباشد ترانزیستورمی تواند هر یک از بهره های فوق را داشته یاشد.

مثال: 2N3819, 2N2221A, 2N904

2 - نام گذاری ژاپنی (Japanese Industrial Standard (JIS :

فرم یا مد اصلی کد گذاری در این روش به صورت زیر است ( از چپ به راست بخوانید):

( پسوند) ، شماره سریال ، دو حرف ، عدد
digit, two letters, serial number, [suffix]

قسمت عدد: در اینجا نیز عددی که یکی کمتر از تعداد پایه ها است قرار می گیرد. که عموما عدد 2 است.

قسمت دوحرفی: این دو حرف محدوده کاربرد و نوع قطعه را به صورت کدهای زیر مشخص می سازند:

SA: PNP HF transistor
SB: PNP AF transistor
SC: NPN HF transistor
SD: NPN AF transistor
SE: Diodes
SF: Thyristors
SG: Gunn devices
SH: UJT
SJ: P-channel FET/MOSFET
SK: N-channel FET/MOSFET
SM: Triac
SQ: LED
SR: Rectifier
SS: Signal diodes
ST: Avalanche diodes
SV: Varicaps
SZ: Zener diodes

قسمت شماره سریال: این قسمت نیز همانند روش قبل می باشد و از عدد 10 شروع می شود تا 9999 .

قسمت پسوند: این قسمت اختیاری است و هیچ گونه اطلاعاتی از قطعه به ما نمی دهد.

در این روش به این دلیل که کد ترانزیستورها با 2S شروع می شود در بعضیموارد ممکن است که این دو حذف شوند مثلا به جای اینکه روی ترانزیستورنوشته شده باشد 2SC733 ، بطور خلاصه نوشته می شود C 733.

مثال: 2SA1187, 2SB646, 2SC733

3 - Pro-electron:

فرم یا مد اصلی کد گذاری در این روش به صورت زیر است ( از چپ به راست بخوانید):

( پسوند ) ، شماره سریال ، (یک حرف) ، دو حرف
two letters, [letter], serial number, [suffix]

قسمت دو حرفی: اولین حرف نوع عنصر و ماده ای که ترانزیستور از آن ساخته شده است را مشخص می سازد:

A = Ge (ژرمانیوم)
B = Si (سیلیکون)
C = GaAs (گالیم آرسنیک)
R = compound materials (عناصر مرکب)

با توجه به این حروف کاملا واضح است که کد اکثر ترانزیستورها و قطعات نیمه هادی دیگردر این روش با حرف B شروع می شود.

دومین حرف کاربرد قطعه را نشان می دهد:


C: transistor, AF, small signal
D: transistor, AF, power
F: transistor, HF, small signal
L: transistor, HF, power
U: transistor, power, switching
A: Diode RF
Y: Rectifier
E: Tunnel diode
Z: Zener, or voltage regulator diode
B: Variac
K: Hall effect device
N: Optocoupler
P: Radiation sensitive device
Q: Radiation producing device
R: Thyristor, Low power
T: Thyristor, Power

قسمت حرف اختیاری: این حرف کاربرد صنعتی یا حرفه ای تا تجاری قطعه را مشخص می سازد و یکی از حروف W,X,Y,Z می باشد.

قسمت شماره سریال: سریال نامبر از عدد 100 شروع می شود تا 9999.

قسمت پسوند: این قسمت درست مانند قسمت پسوند روش اول یعنی JEDEC می باشد.

مثال: BC108A, BAW68, BF239, BFY51 , BC548


--------------------------------------------------------------------------------

کارخانه های سازنده ترانزیستور و دیگر قطعات نیمه هادی به دلایل تجاری بهابتدای سه روش مذکور یک پیشوند اضافه می کنند که معرف کارخانه سازنده ؛نوع بسته بندی و کاربرد قطعه است. معمول ترین این پیشوندها عبارتند از:

MJ: Motorolla power, metal case
MJE: Motorolla power, plastic case
MPS: Motorolla low power, plastic case
MRF: Motorolla HF, VHF and microwave transistor
RCA: RCA
RCS: RCS
TIP: Texas Instruments power transistor (platic case)
TIPL: TI planar power transistor
TIS: TI small signal transistor (plastic case)
ZT: Ferranti
ZTX: Ferranti

مانند : ZTX302, TIP31A, MJE3055, TIS43

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]