رييس صندوق بينالمللي پول:

افزايش قيمت مواد غذايي برخي كشورها را در شرايط بحراني قرار داد


خبرگزاريفارس: رييس صندوق بين المللي پول هشدار داد ، افزايش شديد قيمت مواد غذاييو سوخت بعضي از كشورهاي جهان را در شرايط بحراني و خطرناكي قرار داده است


بهگزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز ، دومينيك استراس كان تصريح كرد :افزايش قيمت نفت و مواد غذايي ، ثبات اقتصادي كشورهاي آفريقايي را در معرضخطرات جدي قرار داده است . اگر روند صعودي قيمت مواد غذايي ادامه يابد ،برخي از كشورها قادر به سير كردن شكم مردم خود نخواهند بود واين مساله بهثباتي اقتصادي اين كشورها منجر خواهد شد .
وي تاكيد كرد ، جامعه بينالملل بايد براي حل اين مشكل راهكارهاي مناسبي ارائه دهد . افزايش قيمتنفت و مواد غذايي ، فشار زيادي را بر كشورهاي آفريقايي فقير وارد مي كند واين مساله تلاشهاي صورت گرفته طي دهه هاي اخير براي كاهش فقر در اين قارهرا از بين خواهد برد . تورم جهاني همچنين موجب افزايش بدهي كشورهاي فقيرخواهد شد .
صندوق بين المللي پول نام 18 كشور آفريقايي را براي اعطايكمكهاي مالي فوق العاده به منظور مقاومت در برابر افزايش قيمت نفت و موادغذايي منتشر كرده است .