معاون استانداري كهگيلويه و بويراحمد اعلام كرد

بهرهبرداري از 7 هزار و 577 بنگاه اقتصادي زودبازده در كهگيلويه و بويراحمد


خبرگزاريفارس: معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري كهگيلويه و بويراحمدگفت: هفت هزار و 577 طرح بنگاههاي اقتصادي زودبازده با اعتبار يك هزار و544 ميليارد ريال و اشتغالزايي 13 هزار و 251 نفر در استان كهگيلويه وبويراحمد به بهرهبرداري رسيده است.

خليفه خلقيپور در گفتگو باخبرنگار فارس در ياسوج اظهار داشت: طرح بنگاههاي اقتصادي زودبازده درساماندهي، احيا و ترويج كارآفريني و اشتغالزايي در استان بسيارتاثيرگذار بوده است.
وي افزود: از ابتداي طرح بنگاهههاي اقتصاديزودبازده تاكنون 15هزار و 908 طرح توليدي اقتصادي با اعتبار هفت هزار و254 ميليارد ريال و اشتغالزايي 10هزار و 37 هزار و 43 نفر به بانكهايعامل استان معرفي شده است، كه قرارداد تعداد هشت هزار و 603 طرح آن دربانكهاي عامل منعقد شده است.
وي اظهار داشت: مشاوره شغلي و آموزش درارتباط با اشتغال، سرمايهگذاري و كارآفريني از مهمترين اولويتهايي استكه در توسعه و اثربخشي استان به آن توجه ويژه شده است.
وي ابرازداشت: اعتبار بنگاههاي اقتصادي زودبازده استان را پنج هزار و 451ميليارد و 695 ميلون ريال است كه اين ميزان 3/1 درصد اعتبار بنگاههاياقتصادي زودبازده كشور است.