تیتر یک رونامههای چهارشنبه


روزنامه- همشهری آنلاین:
مهمترین موضوعاتی روزنامههای چهارشنبه 12 تیر به آنها پرداختهاند پرونده هستهای ایران و پرونده قضایی عباس پالیزدار هستند.
همبستگی در باره پرونده هستهای ایران نوشته است: افزایش تحریم، کاهش همکاربی هستهای
قدس هم در این باره نوشته است: هشدار 201 نماینده مجلس به 1+5
اعتماد ملی هم همین خبر را تیتر یک کرده است: تهدید به خروج از "انپیتی"
اعتماد هم با اشاره به افزایش تحریم دولتهای غربی علیه ایران تیتر زده است: مواد مخر اهرم تازه فشار علیه ایران

پالیزدار در تیتر یک روزنامهها
خبرپرونده پالیزدار و اتفاقات تازهای که در این پرونده افتاده است هم یکیدیگر از موضوعاتی است که در صفحه یک بسیاری از روزنامهها کار شده است.این خبر را دو روزنامه تیتر یک کردهاند:
آفتابيزد: فاز جدید در پرونده پالیزدار
جامجم: پرونده پالیزدار داغتر میشود

تیترهای دیگر
کیهان: 4500 میلیارد تومان برای کالاهای اساسی و مقابله با خشکسالی
ایران: افزایش 90 درصدی ارزش سهام عدالت
کارگزاران: خطر کودتا در ترکیه

تیترهای اقتصادی
جهان صنعت: خروج قطعی سیمان از سبد حمایتی
صبح اقتصاد به نقل از دادستان کل کشور: سو استفاده 400 میلیارد تومانی در بازار سیمان