محسن زارعمديرعامل مؤسسه فرهنگي هنري صبا باحضور در بيمارستان سعدي اصفهان از استادضياءالدين امامي پير و پيشكسوت نقاشي و نگارگري ايران عيادت و با پزشك اينهنرمند گرامي گفتگو كرد.

به گزارش خبرگزاري موج به نقل ازروابط عمومي مؤسسه فرهنگي هنري صبا محسن زارع مديرعامل مؤسسه فرهنگي هنريصبا با حضور در بيمارستان سعدي اصفهان از استاد ضياءالدين امامي استادبرجسته و پيشكسوت نقاشي و نگارگري معاصر ايران كه هم اكنون در بيمارستانبستري مي باشد عيادت به عمل آورد وي همچنين در گفتگو با پزشكان معالج اينهنرمند ارزشمند و صاحب نام از سير درماني و معالجات وي مطلع گرديد.
گفتنياست استاد ضياءالدين امامي هنرمند نامدار نقاشي و نگارگري كه ساكن اصفهانمي باشد از مدتها پيش به وخامت حال و شدت گرفتن بيماري خود در بيمارستانسعدي اين شهر بستري و هم اكنون تحت مراقبت قرار دارد اين هنرمند پيشكسوتتا كنون در چند دوسالانه بين المللي به عنوان داور حضور فعال داشته وآخرين آنها داور چهارمين دوسالانه بين المللي نقاشي معاصر جهان اسلام بودهاست.