سايت اسرائيلي نمايشدهنده فيلمهاي ضداسلامي هك شد

خبرگزاري فارس: يك سايت اسرائيلي نمايش دهنده فيلمهاي ضداسلامي توسط گروهي به نام جهادگران اينترنتي هك شد.


بهگزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، اين گروه موفق شدند يك سايت اسرائيليكه به صورت مداوم اقدام به نمايش فيلمهاي موهن ضداسلامي ميكرد را هككنند.
تيمي كه موفق به هك كردن اين سايت شده است، خود را تيمضداسرائيلي شهيد عماد مغنيه معرفي كرده و تصوير پرچم حزب الله لبنان را برروي صفحه اين سايت به نمايش گذاشته است.
هك كنندگان اين سايت، اقدام خود در جلوگيري از ادامه فعاليت موهن اين سايت اسرائيلي را تقديم به روح شهيد حاج رضوان كرده اند.
مسئولان اين سايت اسرائيلي پس از گذشت يك روز هنوز موفق به بازپسگيري اين سايت نشده اند.
جهادگران مجازي، ارديبهشت ماه سال جاري نيز موفق به هك كردن يك سايت نظامي اسرائيلي به نام فانتوم شده بودند.