چهلم «نادر ابراهيمي»؛ 25 تيرماه در خانه هنرمندان ايران

خبرگزاريفارس: آيين چهلمين روز درگذشت «نادر ابراهيمي» با عنوان «به ياد نادر»سهشنبه 25 تيرماه در خانه هنرمندان ايران برگزار ميشود.


بهگزارش خبرگزاري فارس، خانواده مرحوم نادر ابراهيمي با صدور اطلاعيهاي،ضمن تشكر از فرهيختگان، هنرمندان و هموطناني كه در آيينهاي مختلف درگذشتاين هنرمند شركت كردهاند، اعلام كرد: مراسم «به ياد نادر» از ساعت 17 تا20 روز سهشنبه 25 تيرماه جاري در خانه هنرمندان برگزار ميشود.
خانه هنرمندان ايران، در تهران، خيابان ايرانشهر شمالي، باغ هنر واقع است.
نادر ابراهيمي داستاننويس معاصر ايران بعد از ظهر پنجشنبه 6 خرداد، در سن 73 سالگي بر اثر بيماري درگذشت.
ابراهيميدر زمينه ادبيات كودكان، جايزه نخست براتيلاوا، جايزه نخست تعليم و تربيتيونسكو، جايزه كتاب برگزيده سال ايران و چندين جايزه ديگر را هم دريافتكرد.
وي همچنين عنوان «نويسنده برگزيده ادبيات داستاني 20 سال بعد ازانقلاب» را بهخاطر داستان بلند و هفتجلدي «آتش بدون دود» به دست آورد.