قطع برق خسارت سنگيني بر يك واحد بزرگ صنعتي در سمنان وارد كرده است

دو تن از مديران گروه صنعتي نورد و لوله سمنان گفتند: قطع برق موجب بروز خسارت سنگين و وقفه در توليد كارخانجات اين گروه شده است.

مديرانكارخانههاي نورد و لوله و نيز ورق گالوانيزه گروه صنعتي نورد و لولهسمنان روز سهشنبه در بازديد خبرنگاران از اين واحد گفتند: قطع برق و عدماطمينان از آن موجب شده شيفتهاي كاري در اين واحد به يك و نيم شيفت تبديلشود كه اين مساله زيانهاي سنگيني را بدنبال دارد.

مدير كارخانهورقهاي كالوانيزه در اين ارتباط گفت: قطع هر بار برق و خاموش شدنكورههاي اين واحد بالغ بر ‪ ۱۵۰‬ميليون ريال خسارت از اين ناحيه و نيز ازناحيه تبديل مواد به ضايعات ميليونها ريال خسارت وارد ميكند.

"كريم دانايي" افزود: اين واحد هر ساعت ‪ ۳۰‬ورق توليد دارد كه يك محاسبه ساده خسارت ناشي از قطع توليد در اين واحد مشخص ميشود.

وي گفت: قطع برق سبب شده تا عملا برنامهريزي در اين واحد مختل شود.

مدير كارخانه نورد و لوله سمنان نيز گفت: اين واحد عملا از ساعت هشت شب تعطيل ميشود.

"تيمورامينپور" افزود: اين واحد در حال حاضر در دوشيفت فعاليت دارند كه شيفتدوم به علت قطع برق در زمان پيك مصرف عملا از ساعت هشت شب متوقف ميشود.

ويمصرف برق اين كارخانه را ‪ ۳/۲‬مگاولت اعلام كرد و گفت: اين كارخانه باحجم سرمايهگذاري و اشتغال بالايي كه دارد بايد در سه شيفت كار كند كهمتاسفانه قطع برق اين امكان را فراهم نميكند.

وي گفت: متاسفانه در زمستان پارسال با مشكل قطع گاز مواجه بوديم و تابستان با قطع برق مواجه شدهايم.

وي مصرف گاز در اين واحد را ساعتي دو هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمكعب ذكر كرد.

مديراناين واحد حجم توليدات در گروه صنعتي نورد و لوله سمنان را سالانه بيش از ‪۸۰۰‬هزار تن ذكر كردند و افزودند واحد نورد و لوله ‪۱۲۰‬ هزار تن، ورقكالوانيزه ‪ ۵۰۰‬هزار تن، خط لوله سايز بالاي ‪ ۴۰‬اينج ‪ ۲۰۰‬هزار تن وكارخانه ماهان سالانه ‪ ۲۰۰‬هزار تن توليد دارند.

اين واحد كه درحاشيه محور سمنان - دامغان واقع است در حال حاضر ‪۷۵۰‬ نفر نيروي كار داردكه به گفته مسوولان در صورت استفاده از ظرفيت كامل و سه شيفت اين تعداد تا‪ ۸۵۰‬نفر نيز قابل توسعه است.

مدير كارخانه ورق گالوانيزه بهعلت توليد ورقهاي با ضخامت ‪ ۲۵‬صدم تا چهار ميليمتر در ايران و حتيخاورميانه منحصر به فرد ميداند و ميگويد كارخانه فولاد مباركه ورق باضخامت دو ميليمتر توليد دارد.

اين مديران تاكيد دارند كه وظيفهدولت تامين زيرساختهاي توليد نظير برق، گاز و ... است و توليدكنندگان وصنعتگران فقط وظيفه توليد دارند و اگر واحدي بر اثر نبود اين مسايل دچاربحران شود و امنيت شغلي كارگران به خطر بيافتد متاسفانه اين مساله را ازچشم كارفرما ميبينند و او را مقصر ميدانند.ك /‪۳‬