یک پرنده شناس آلمانی به نام Mathtias Werner اعلام کرد که بسیاری ازپرندگان قادرند صدای زنگ های ساده گوشی های موبایل را تقلید کنند .

Wernerبه تاثیر انسان بر تکامل پرندگان تاکید دارد . او بیان کرد که این پرندگانمی توانند حداکثر 78 عبارت متفاوت را بخوانند و بسیاری از ساده ترین زنگهای گوشی با آنها منطبق است .

پرندگانی مانند کلاغ های اروپاییآسیایی ، سار اروپایی و زاغ اروپایی آسیایی در آلمان و سایر کشورهایاروپایی مرکزی در نتیجه توسعه زندگی شهری ، فرصت های غذایی ایجاد شده توسطشهر ها و رشد سریع کاربرد موبایل در ارتباط با صداهای الکترونیکی هستند .

عامل دیگری که پرندگان را به شهرها جذب می کند توسعه مناطق سبز حفاظت شده در نواحی شهری است .

چندین پرنده شناس دیگر نیز به نتایجی همانند Werner رسیدند.