عاملان پدرکشي و قتل دختر 17 ساله ساعتي پس از ارتکاب جنايت بازداشت شدند

شکست عاطفي، انگيزه يي براي دو جنايت تکان دهنده


گروهحوادث؛ شکست عاطفي به انگيزه يي جنايي براي دو مرد جوان تبديل شد تا بهبهانه آن پدر و دختر مورد علاقه خود را از پاي درآورند.به گزارش خبرنگارما جوان پدرکش که حميدرضا نام دارد 8 ماه پس از ازدواج، تصميم به اينجنايت گرفت. او دقايقي بعد از قتل بازداشت شد. دومين متهم که علي نام داردنيز پس از آنکه فهميد دختر مورد علاقه اش از نشستن پاي سفره عقد منصرف شدهاست، وي را کشت و خودش نيز به پيشواز مرگ رفت اما پليس او را نجات داد وسپس دستگير کرد.

جسدي در کانال آب

ساعت 19 روز چهارشنبهگذشته ماموران کلانتري فرجام پيکر بي جان دختري جوان را در يک کانال آبپيدا کردند و موضوع را به بازپرس ويژه قتل اطلاع دادند. با حاضر شدن گروهويژه تحقيقات جنايي در محل کشف جنازه، مشخص شد متوفي دختري 17 ساله به نامسپيده است که به احتمال زياد بر اثر فشار بر عناصر حياتي گردن خفه شده وبه قتل رسيده است. پس از آنکه نشاني محل س**** سپيده به دست آمد،کارآگاهان به بازجويي از والدين وي پرداختند. پدر مقتول گفت؛ دخترم ساعت11 صبح امروز - روز حادثه- از خانه خارج شد تا به ملاقات پسري به نام عليبرود. او در اين مدت يک بار نيز تلفني با ما تماس گرفت و گفت با علي سرگرمگفت وگو است اما پس از آن ديگر خبري از وي نشد.پدر سپيده در ادامه توضيحداد علي خواستگار دخترش بود اما به خاطر اينکه شغل مناسبي نداشت وي وهمسرش با اين وصلت مخالفت مي کردند. با اعلام مشخصات خواستگار مظنون بهقتل ماموران به سرعت به خانه وي در منطقه تکاوران رفتند. آنان پس از ورودبه اين منزل مسکوني، پسر 23 ساله را در حالي که بي حال بود و در آستانهمرگ قرار داشت، پيدا کردند. پس از انتقال علي به بيمارستان مشخص شد ويمقدار زيادي دارو مصرف کرده تا به زندگي اش پايان بخشد. بعد از بهبودينسبي متهم به قتل، وي به پليس آگاهي منتقل شد و تحت بازجويي قرار گرفت.علي با پذيرفتن اتهام قتل گفت؛ من سپيده را عاشقانه دوست داشتم و خود وينيز مايل بود با من ازدواج کند اما خانواده اش هربار به بهانه هاي مختلفبه من جواب رد مي دادند و مي گفتند شايسته همسري سپيده نيستم. به رغم تماماين مخالفت ها بر خواسته ام اصرار مي کردم تا اينکه پس از مدتي خود سپيدهنيز گفت از ازدواج با من منصرف شده است. گفت وگو با وي فايده يي نداشت واو بنا به دلايلي که من بي اطلاع هستم به اين نتيجه رسيده بود که ما نميتوانيم زوج مناسبي باشيم.

متهم به قتل افزود؛ با اصرار من سپيدهحاضر شد يک بار ديگر با من صحبت کند به همين خاطر براي صبح چهارشنبه با همقرار گذاشتيم. ما تا بعدازظهر به گفت وگو پرداختيم و من با اصرار سعيداشتم وي را از قطع رابطه مان منصرف کنم اما او زير بار نمي رفت و همينمساله آنقدر مرا عصباني کرد که در همان حال که سوار ماشين من بوديم يکلحظه کنترلم را از دست دادم و با فشار دست، وي را خفه کردم. بعد از مرگسپيده جسدش را درون کانال آب انداختم و به سرعت به خانه بازگشتم تا خودکشيکنم چون زندگي بدون سپيده برايم مفهومي نداشت.پس از اعترافات اين جوان 23ساله وي براي ادامه تحقيقات بازداشت شد.

کينه 10 ساله

ساعتيک بامداد پنجشنبه اپراتور مرکز فوريت هاي پليسي 110 از طريق زن جواني کهبا صدايي لرزان صحبت مي کرد از وقوع قتل در خانه يي حوالي ميدان منيريهمطلع شد و موضوع را به کلانتري 112 اطلاع داد. بعد از آنکه ماموران بههمراه محمدحسين شهرياري - بازپرس کشيک جنايي - به محل حادثه رفتند در طبقهاول جسد مردي 67 ساله به نام هوشنگ را مشاهده کردند که در ناحيه سر و صورتوي آثار متعدد شکستگي و کوفتگي وجود داشت و به نظر مي رسيد با ضربات تبريکه در نزديکي جسد رها شده بود به قتل رسيده است. ماموران در ادامه به طبقهدوم اين خانه رفتند و پسر مقتول را که در گوشه يي بهت زده نشسته بود،مشاهده کردند. پس از آنکه همسر اين جوان، شوهرش را عامل قتل هوشنگ معرفيکرد، حميدرضا -32 ساله- بازداشت شد. کارآگاهان در بررسي هاي صورت گرفته پيبردند حميدرضا به ناراحتي اعصاب و روان مبتلا است و تحت نظر پزشک دارومصرف مي کند.

در ادامه مشخص شد اين مرد که 8 ماه قبل ازدواج کردهاز سن 22 سالگي از پدرش کينه به دل داشته و پس از آنکه به خاطر مخالفت هايوي در ازدواج با دختر مورد علاقه اش ناکام مانده او را مقصر تمامي مشکلاتزندگي اش قلمداد مي کرده است. حميدرضا در بازجويي ها به قتل پدرش اعترافکرد و گفت اين دومين باري بود که به قصد کشتن هوشنگ با وي درگيري شده بود.اين جوان نيز اکنون در بازداشت به سر مي برد تا متخصصان پزشکي قانونيدرباره سلامت رواني وي اظهارنظر کنند.