اينترنت و بازار نفت


وينتون كرف، يكي از مديران ارشد شركتگوگل، هفته گذشته در مصاحبهاي اعلام كرد كه دنياي اينترنت ميتواند تاحدي مشكلات ناشي از افزايش بهاي نفت را بر طرف كند.
كرف كه شخصاً ازروند صعودي قيمت نفت و بنزين ابراز ناراحتي ميكرد در جلسهاي كه در كشوركره جنوبي در خصوص آينده اقتصادي شبكه اينترنت برگزار شده بود عنوان كردكه مردم در سراسر دنيا ميتوانند از قابليتهاي اينترنتي به منظور استفادهبهينه از فرآوردههاي نفتي و به ويژه بنزين بهرهمند شوند.
امروزهسرمايهگذاري زيادي در زمينه به كارگيري از سرويسهايي نظير نقشههايآنلاين و فناوريهايي تعيين موقعيت، به منظور انتخاب مسير مناسب و جلوگيرياز ترافيك در مسير خيابانها انجام شده است. همچنين سعي ميشود از اينفناوري در سرويسهاي اينترنت در تلفن همراه نيز استفاده شود تا از اينطريق رانندگان وسايل نقليه بتوانند به كمك اينترنت و با استفاده ازنقشههاي هوشمند، مسيرهاي نزديكتر و خلوتتر را انتخاب كنند تا از اينطريق در مصرف سوخت نيز صرفهجويي شود.