پر مراجعهترين سايت موسيقي


هفته گذشته شركت اپل، توليدكنندهدستگاه پخشكنندهiPod وiPhone، اعلام كرد كه تاكنون 5ميليارد فايلموسيقي از طريق سرويس آنلاين iTunes Store دانلود شده است.
اينسرويس كه بزرگترين سرويس دانلود موسيقي در آمريكا به شمار ميرود، درزمينه دانلود فايلهاي 3 MP، حتي از سايت خرده فروشي بزرگ Wal-Mart نيزمحبوبيت بيشتر دارد.
سرويسiTunes Store بيش از 8ميليون فايل موسيقي بافرمتهاي مختلف و بيش از دو هزار فيلم را براي دانلود در اختيار كاربرانخود قرار داده است. علاوه بر اين نزديك به 20هزار برنامه تلويزيوني نيزاز طريق اين سرويس قابل دانلود هستند.

مسوولان شركت اپل اعلامكردهاند كه روزانه بيش از 50هزار فيلم از اين سرويس خريداري و يا اجارهداده ميشود و اين باعث شده است كه اين سرويس، به محبوبترين سرويس آنلايندانلود موسيقي در سراسر دنيا تبديل شود.