ياهو ضربدر 3

معمولاًسايت ياهو و موتور جستجوي آن، اولين تجربه اينترنتي كاربراني است كه براياولين بار وارد اين دنياي مجازي ميشوند. به خصوص زمانيكه با مفهوم صندوقپست الكترونيكي و ايميل آشنا ميشوند، صندوق پستي ياهو، اولين صندوقي استكه در آن عضو شده و براي خود يك صندوق پستي باز ميكنند. درصد بالايي ازكاربران اينترنتي و به خصوص كاربران ايراني در اين سايت ياهو عضويت دارندو حداقل يك آدرس پستي از اين شركت را در اختيار دارند. ازدحام در صندوقپستي ياهو به حدي است كه معمولاً در گام اول براي ثبت نام، نميتوانيدIDمورد خود را ثبت كنيد و مجبوريد با حروف و كلمات آن بازي كنيد تا نمونهمشابهاش در ياهو يافت نشود.
شركت ياهو از ابتدا بر روي اين سرويسپست الكترونيكي سرمايهگذاري گستردهاي انجام داد. اما كمكم ظرفيت محدوداين صندوق كار را براي اين شركت سخت ميكرد. تا اينكه مسئولين ياهو مجبورشدند در كنار دامنه yahoo.com ، دودامنه جديد به مجموعه ياهو اضافه كنند.

دامنههاي ymail.com وrocketmail.com ، دامنههاي جديدي هستند كه در هفتهگذشته توسط شركت ياهو به دنياي اينترنت معرفي شدند. اقدامي كه بيشتر بهمنظور جلب رضايت سرمايهداران و سهامداران اين شركت و در جهت كسب درآمدبيشتر در شبكه اينترنت انجام شده است. همانگونه كه اشاره شد، سرويس پستالكترونيكي ياهو معروفترين سرويس پستي در شبكه اينترنت و سراسر دنيا استو سرويس بازرگاني و تبليغاتي سودآور اين صندوق پستي، قطعاً ميتواند در دودامنه جديد ديگر هم براي ياهو درآمدزا باشد.

بنا به گفته مسوولانياهو، دامنههاي جديد اين شركت تمام امكانات و قابليتهاي سرويس قبلي رادارند و تفاوتي بين آنها وجود ندارد. جان كرمر، يكي از مسئولان و مديرانارشد ياهو در مصاحبه خود باAFP درباره اين دو دامنه جديد اعلام كرد: «درحال حاضر كاربران زيادي در صندوق پستي ياهو عضو هستند كه مجبور شدهاند بهعلت ازدحام كاربرانID هايي برخلاف ميل خود انتخاب كنند. ما اين فرصت را دراختيار آنها قرار دادهايم تا يك بار ديگر در دامنههاي جديد، شانس خود رابراي انتخاب ID مورد نظر خود امتحان كنند» . وي در ادامه افزود كه ياهو بااين اقدام، عملاً فضاي نامها وID هاي خود را سه برابر كرده است.

البته ياهو تفاوتهايي براي اين سه دامنه قائل شده است. بنا به گفتهمسوولان اين شركت، قرار است سرويسymail به عنوان يكي از سرويسهايالكترونيكي اين شركت در سرويس اينترنت در تلفنهاي همراه مورد استفادهقرار گيرد.

ياهو در حوزه سرويس پست الكترونيكي، رقابت شديدي باگوگل دارد و حتي به نظر ميرسد اين رقابت در انتخاب نام ymail (مشابهعبارت gmail ) نيز دخيل بوده است. حجم فضاي سرويسهاي پستي ياهو در حالحاضر 3گيگابايت است و اين درحالي است كه اين فضا در سرويس جيميل،6گيگابايت است.