نظرسنجي گوگلشركتگوگل از كاربران صندوق پست الكترونيكي جيميل خود، دعوت كرد كه از قابليتجديدي كه به اين سرويس اضافه شده، استفاده كنند. شركت گوگل بهصفحهSettings سرويس جيميل زبانه جديدي با نام Gmail Labs اضافه كرده استكه در آن مجموعهاي از قابليتهاي آزمايشي سرويس جيميل، جهت ارزيابي دراختيار كاربران قرار ميگيرد.
در اين قسمت، برخي از امكاناتي كه قراراست در آينده به سرويس جيميل اضافه شوند، به صورت مختصر معرفي شده است وكاربر ميتواند نظر خود را در مورد هريك از آنها اعلام كند. به اين ترتيبمسئولين گوگل متوجه ميشوند كه كاربران به كداميك از قابليتهاي ذكرشدهتمايل نشان ميدهند. گوگل اعلام كرده است كه هيچيك از قابليتهاي عنوانشده، ضمانت اجرايي ندارد و ممكن است فقط تعدادي از آنها در سرويس جيميلبه بهرهبرداري برسند.

گوگل سال گذشته نيز چنين نظر سنجي در موردسرويسGoogle Enterprise انجام داده بود كه نتيجه خوبي در ارائه برخيقابليتهاي اين سرويس داشت.