شكست ركورد محاسباتييك سوپركامپيوتر ارتش ايالات متحده با انجام يكهزار تريليون محاسبه در ثانيه ركورد سرعت محاسبات را شكست.
اينماشين كه نام آن Roadrunner است در آزمايشگاه ملي Los Alamos و با استفادهاز چيپهاي Opteron شركت AMD و پردازندههاي Cell كه متعلق به كنسول بازي3 PlayStation هستند ساخته شد. اين سوپركامپيوتر قرار است پيش ازطبقهبندي توسط ارتش براي استفاده در مدلسازي انفجارات هستهاي، درسيستمهاي مدلسازي آب و هوايي بكار گرفته شود.
اندي وايت سرپرست گروهطراحي سوپركامپيوتر در لوسآلاموس درباره اين دستگاه ميگويد: ما هر چهارپنج سال يك بار اقدام به جايگزيني سوپركامپيوترهاي رده بالاي خودمينماييم.

اين كار به اين دليل است كه در طي اين مدت، ايندستگاهها از نظر سرعت قديمي شده و همچنين هزينه نگهداري و نرخ اشتباهاتآنان با گذشت زمان افزايش مييابد. وايت خاطر نشان كرد كه استفاده از دونوع چيپ در اين سيستم انقلابي در رده سوپركامپيوترها محسوب ميشود.

Roadrunnerاز حدود 20 هزار پردازنده استفاده ميكند.اين در حالي است كه دومينكامپيوتر سريع جهان يعني Blue Gene/L كه متعلق به IBM است مجهز به بيش از200 هزار پردازنده بوده و با سرعتي نصف سرعت Roadrunner كار ميكند.

اينماشين مجهز به 7 هزار پردازندهOpteron چندهستهاي بوده و اطلاعات را بااستفاده از 57 مايل كابل فيبر نوري در بين 12960 پردازنده پيشرفته Cellتقسيم مينمايد. مصرف برق3 Roadrunner مگاوات بوده كه برابر با مصرف برقيك هزار منزل مسكوني است .