جانشينان احتمالي استيو جابز،
يک ايراني در ميان11مدير ارشد اپل


نشريهفورچون تصاويري از 11 مدير پشت صحنه اپل را منتشر کرده است که مستقيما بااستيو جابز همکاري مي کنند. اين مجله با انتشار اين تصاوير قصد دارد گمانهزني هايي را در خصوص انتخاب بهترين چهره اي که مي تواند جانشين رئيس اپلشود آغاز کند. در ميان اين مديران ارشد اپل يک ايراني به نام سينا تمدننيز حضور دارد.
سينا تمدن معاون اول رئيس بخش کاربردهاي شرکت اپل استو مستقيما به استيو جابز گزارش مي دهد. اين ايراني 51 ساله در سپتامبر1997 به اپل پيوست.
نشريهفورچون با اين اقدام امکان يک ديدار را با 11 مدير ارشد اپل فراهم کردهاست. در حقيقت اپل از معدود شرکتهايي است که کاربران دنياي فناوري، کمتربا چهره و نام مديران ارشد آن آشنا هستند ،به طوري که مديران ارشد اپلهمواره پشت چهره استيو جابز پنهان مانده اند و رئيس اپل تنها کسي است کههميشه در انظار ظاهر مي شود و محصولات و تازه هاي اين شرکت را معرفي ميکند.

در پايان اين گزارش، نشريه فورچون به اين سوال پاسخ نمي دهدکه سرانجام جانشين جابز کداميک از اين 11 مدير ارشد است و انتخاب و گمانهزني را به عهده خواننده گذاشته است.