فرم وير 4/2 تاييد شد
بالاخرهسوني لب به سخن گشود و همه شايعات و فيلمهايي كه در مورد فرم وير 4/2افسانه اي در سايتها و انجمنها پخش شده بود را تاييد كرد. به گفته سونيدو قابليت جديد دسترسي بهXMB در حين بازي و بخش جوايز به فرم ويرپلياستيشن3 اضافه خواهند شد. از يك ماه پيش بحث و دعواي زيادي در مورداين دو خصوصيت جديد پلياستيشن3 به راه افتاده بود و تقريبا همه در موردآنها مطمئن بودند.