سير تكامل بازي هاي ترسناك
چراغها خاموشامسالرا بايد سال بازي هاي ترسناك دانست. اگر فقط به عناويني مانند سايلنت هيل5، Project Origin، تنها در تاريكي 5، دراكولا: ريشه ها، اسپلاتر هاوس،سايرين و رزيدنت اويل 5 نگاهي بيندازيد اين حرف را تاييد خواهيد كرد. درنيمه دوم امسال بايد شجاعت خودتان را حسابي در معرض آزمايش قرار بدهيد! بهاين بهانه به سراغ بازي هاي معروف سبك ترسناك رفتيم تا ببينيم سير تكاملياين بازي ها چگونه بوده است.
بازي تنها در تاريكي 1 را پايه گذار بازيهاي ترسناك امروزي مي دانند. با اينكه به واقع تنها در تاريكي و رزيدنتاويل 1 بازي هاي سبك ترسناك را قانون گذاري كردند، اما اين دست بازي هاريشه شان به دهه هشتاد و كنسول آتاري 2600 برمي گردد. بازي Haunted Houseرا بايد اولين بازي ترسناك تاريخ بازي ها به شمار آورد كه بازي كننده هادر يك خانه تاريك قرار مي داد. هدف جمع آوري آيتم ها و گنج هاي مختلف ازاين خانه روح زده بود. البته چيزي به نام مبارزه و خونريزي در HauntedHouse وجود نداشت و اين مشخصه جدانشدني بازي هاي ترسناك، در سال 1988 و بابازي اسپلاتر هاوس(Splatter House) به بازي كننده ها معرفي شد. در آن زمانكه هنوز سيستم درجه بندي از قبيل ESRB اختراع نشده بود، اسپلاتر هاوس درجهبسيار بالايي از خشونت و خونريزي را در قالب يك داستان ترسناك ارائه ميكرد. اين بازي در حال حاضر براي كنسول هاي نسل جديد در حال بازسازي شدناست. سال بعد كپ كام اولين قدم ها را در راه ساخت يك بازي ترسناك برداشت.بازيSweet Home يك بازي نقش آفريني اكشن براي كنسولSNES بود كه پايهبسياري از خصوصيات سري رزيدنت اويل را بنا گذاشته بود. صحنه معروف باز شدندرها در رزيدنت اويل براي اولين بار در Sweet Home استفاده شد.

درسال 1992 اينفوگرامز هم به سراغ بازي هاي ترسناك رفت و با استفاده ازگرافيك هاي سه بعدي، تنها در تاريكي را منتشر كرد. تنها در تاريكي چيزهايياز قبيل زاويه دوربين هاي ثابت، خواندن يادداشت ها و دفترخاطرات، استفادهو تركيب آيتمها را تعريف كرد كه هنوز هم در همه بازي هاي سبك ترسناكاستفاده مي شوند. اين تحول انقلابي در سبك ترسناك، هنوز مدتي كار داشت تاتوسط بازي سازان ژاپني مورد استفاده قرار بگيرد.

در همان سال، سگايك بازي نيمه ترسناك به نام Night Trap منتشر كرد كه مورد توجه بسياري ازبازي كننده ها قرار گرفت. بازي سازهاي سبك ماجرايي هم با الهام از تنها درتاريكي و ديگر فيلمهاي ترسناك روز، به سراغ طراحي بازي هاي ترسناكماجرايي رفتند. نمونه بسيار معروف اين بازي ها،فانتازماگوريا(Phantasmagoria) در سال 95 است، يك بازي ترسناك با صحنه هايفيلمي كه هنوز هم مي تواند شما را از روي صندليتان بپراند.

همزمان با فانتازماگوريا، استوديوي Human ژاپني، يك بازي ترسناك و به شدتهيجان انگيز به نام كلاك تاور (Clock Tower) برايSNES و سپس پلي استيشن1وPC ساخت. كلاك تاور سرعت و هيجان را وارد سبك ترسناك كرد و اين تركيب سالبعد توسط كپ كام مورد استفاده قرار گرفت. رزيدنت اويل 1 در سال 96 بهبازار آمد و موفقيت بسيار زيادي كسب كرد. عنوان Survival Horror چيزي بودكه هم زمان با موفقيت رزيدنت اويل1، به سبك ترسناك گفته مي شد. موفقيتبسيار خوب رزيدنت، نقطه تحول ديگري در تاريخ بازي هاي ترسناك بود. بهطوريكه بلافاصله تعداد بازي هاي ترسناك كه از روي رزيدنت تقليد شده بودندبه صورت نمايي رشد كرد. اما در بازيهايي مانند دينوكرايسيس ياNightmareCreatures به زحمت مي توانستيد نوآوري ببينيد.

در سال 99 درحاليكه همه مشغول بازي كردن ادامه هاي رزيدنت اويل و ديگر بازي هايتقليدي از آن بودند، كونامي با سايلنت هيل وارد اين سبك شد. سايلنت براياولين بار كيفيت بازي هاي ترسناك را از حد يك فيلم درجه3 بالاتر برد و باوارد كردن تعليق هاي روانشناسانه و روايت داستان بسيار حرفه اي، نشان دادكه براي ترساندن فقط به خون و نشان دادن موجودات چندش آور احتياج نيست.