ماوس بندانگشتيدرنمايشگاه Cebi 2008 كه جديدترين فناوريها و محصولات دنياي رايانه بهنمايش گذاشته ميشود محصول جديدي از جانب شركت اسوس معرفي شد كه در نگاهاول شبيه يك حافظه فلشUSB است و در واقع چنين نيز هست. اما اين محصول دركنار يك رسانه ذخيرهسازي، يك ماوس كوچك نوري همراه نيز هست.
اين ماوسبيسيم بسيار كوچك، براي كاربران رايانههاي همراه كوچك بسيار مناسب است.طراحي اين ماوس به نحوي است كه به هنگام اتصال آن به درگاه USB براياستفاده از فضاي ذخيرهسازي آن، ميتواند با سرعت زيادي شارژ شود و انرژيمورد نياز ماوس را تامين كند. اين محصول كه 71MS نام دارد ابعادي برابر65x8x25/1x17/5 ميليمتر دارد كه به ماوس بندانگشتي معروف شده است. گيرنده4/2گيگاهرتزي اين ماوس قابليت برقراري ارتباط بيسيم تا 30متري راامكانپذير ميسازد. اين دستگاه با به كارگيري فناوري هوشمند مديريت مصرفانرژي، در مواقع بيكاري به حالت صرفهجويي در مصرف رفته و ميتواند تا 75درصد در مصرف انرژي صرفهجويي كند، ضمن اين كه به طور عادي نيز ميزان مصرفاين ماوس كم و عمر باتري آن زياد است، به طوري كه با 3دقيقه شارژ اين ماوسميتوان از آن براي مدت يك روز مداوم استفاده كرد، ضمن اين كه تراشههاييدر آن در نظر گرفته شده است كه در زمان اتصال طولانيمدت آن بهUSB ، ازشارژ بيش از حد آن جلوگيري ميكنند تا به باتري آن آسيبي نرسد و از عمر آنكم نشود.