قدم بزنيد انرژي توليد كنيد
ايستگاه متروي زيرزميني Victoria ميگويد در حالاجراي پروژهاي است كه ميتواند انرژي توليد شده توسط قدمهاي مسافرين رابه نيروي لازم براي روشن كردن 6500 شعله لامپ در طول يك روز تبديل نمايد.
طي يك طرح «سبز» قرار است كف اين ايستگاه با لايهاي از موكت مخصوص و حساس به فشار پوشانده شود.
اين كار موجب خواهد شد تا انرژي گرفته شده از گامهاي عابران صرف تأمين نيروي برق مصرفي خود ايستگاه بشود.
شركتFoundryكه پيمانكار اين پروژه است ميگويد: «براي تبديل انرژي ناشي از قدمهايعابرين، ما كفپوشي ساختيم كه از شبكهاي از بالشتكهاي فشاري هيدروليكيتشكيل شده است.»

«انرژي حاصل از فشار هر قدم موجب خواهد شد تامايعي از داخل يك ميكرو توربين جريان پيدا نموده و نيروي برق بهدست آمدهدر داخل يك خازن بسيار پرظرفيت و قدرتمند ذخيره شود. پس از آن نيروي برقموجود در اين خازن بصورت محلي در همين ايستگاه مورد استفاده قرار خواهدگرفت.»

اين فناوري در حال حاضر در Midlands و به صورت يك طرحپايلوت پيادهسازي شده و انرژي حاصل از عبور ترنها از روي يك پل در تأمينبرق مورد نياز سيستم هشدار سيل به كار گرفته ميشود. اين سيستم در ابتداتوسط ارتش ايالات متحده ابداع گرديد و هدف اوليه آن بكارگيري نيروي بوجودآمده توسط پوتين سربازان در ابزارهاي الكترونيكي مانند نمايشگرهاي نصب شدهروي كلاه(HUD) و كامپيوترهاي رزمي بوده است.