آیا شما پولدار هستید؟؟؟؟
فرض کنید که m میزان موجودی پول شماست و nمقدار پولی است که بدان نیاز دارید ( یا فرض کنید مقدار پولی که دوستدارید داشته باشید ) .
متوسط این دو عدد می شود 2 / a=m+n .
حالا با استفاده از قوانین جبر که دردبیرستان آموخته ایم ، رابطه بالا به این صورت می شود که : 2a=m+n .
حال طرفین معادله را در m-n ضرب کنید . در نتیجه داریم :


(m+n) (m-n) = 2a( m-n)

m^2 - n^2 = 2am - 2an


کمی معادله را پس و پیش می کنیم :


m^2 - 2am = n^2 -2an


a^2 را به طرفین اضافه می کنیم :


m^2 - 2am +a^2 = n^2 -2an + a^2


فاکتور می گیریم :
( m-a)^2 = ( n-a) ^2


جذر می گیریم :
m-a=n-a


و پس از ساده کردن داریم :
m=nپس موجودی شما مطابق با خواسته شما می باشد .