هر جای دنیا که نگاه کنیم بالاخره به نوعی با کمک گرفتن از طبیعت انسانهاانرژی الکتریکی مورد نیاز خود را تولید کرده اند. هر جا که باد زیاد بوزدبا کمک توربین های بادی, هر جا که سوخت زیادی در اختیار داشته باشندژنراتور ها با سوخت فسیلی به دادش رسیده و وی را از نیاز به انرژیالکتریکی بی نیاز ساخته اند. حالا هم نوعی ژنراتور آبی برای اقیانوسها ودریاهایی که ماهیها و جانداران آبزی بزرگ و درشت هیکلی دارند طراحی شدهاست. حرکت این جانداران سطح آب دریا ها و اقیانوس ها را متلاطم کرده و اینموج ها و تلاطم ها می توانند نوعی سوخت برای به حرکت در آوردن توربین هابه جهت تولید انرژی الکتریکی باشند.نام این ژنراتور قدرت Biostream میباشد که به کمک سنسور های حساس به حرکت می تواند میزان انرژی تا سقف 250KWرا تولید کنند. امکان نصب این وسیله در اعماق اقیانوس ها و در یاها بهآسانی وجود دارد. اگر چه این ژنراتور فعلا در حد یک طرح و ایده است اما درصورت عملی شدن بار عظیمی را از دوش سوخت های فسیلی و هسته ای در تولیدانرژی الکتریکی بر خواهد داشت