شرکت NEC قاب عکس دیجیتالی را ساخته است که به شکل قلب است. البته اینشاید برای خیلی ها به خصوص خانم ها جالب باشد. اما نکته ی مهم در مورد اینقاب، فناوری جدیدی در ساخت نمایشگرها است که به آن این امکان را میدهد کهنمایشگری داشته باشد که دارای ضلع های قائم الزاویه نیست. نمایشگرهایمعمولی همیشه به شکل مربع یا مستطیل هستند اما فناوری جدید این قاب امکانساخت نمایشگرهایی با شکل های متنوع را میدهد که این قاب عکس دیجیتالی یکنمونه از آن است.