محققان اميدوارند اين تکنولوژي نقش مهمي در حل بحران کمبود آب ايفا کند.

دانشمندان باساخت دستگاهي موفق به توليد آب از هواي اطراف شدند.
دانشمندان موفق به ساخت دستگاهي شدند که مي تواند از هواي اطراف خود آب تهيه کند.
ايندستگاه به گونه اي طراحي شده که مي تواند در يک روز , 5 گالن آب معادل 20ليتر ، از هواي اطرافش جذب کند . اين ماشين به کمک فيلتر هاي کربني و اشعهماورا بنفش مي تواند نا خالصي ها و باکتري هاي بيماري زا را از آب زدوده وآن را قابل نوشيدن کند و کيفت آن را به آبي قابل شرب نيز افزايش دهد.
همچنين اين دستگاه مي تواند پس از طي مراحل توليد و تصفيه آب، دماي آن را مطابق ميل ما گرم يا سرد کند.
شايانذکر است شرايط جوي و دماي محيط اطراف اين دستگاه بر عملکرد آن بي تاثيراست و مي تواند در مرطوبترين و يا خشک ترين منطقه جغرافيايي به توليد وتصفيه آب بپردازد.
از ديگر ويژگي هاي مهم اين دستگاه نيز مي توان بهسوخت خورشيدي آن نيز اشاره کرد. بخش اعظم توان لازم جهت فعاليت اين ماشينبه کمک نور خورشيد تامين مي شود.
محققان اميدوارند اين تکنولوژي نقش مهمي در حل بحران کمبود آب ايفا کند.