اسکنکنندههای اثر انگشت یا اسکنکنندههای عنبیه چشم را که در فیلم "گزارش اقلیت" با بازی تام کروز دیدهاید، فراموش کنید
وسیلهایجدید برای شناسایی در راه است. آینده زیستسنجی biometrics (شناساییخودکار با استفاده از بخشهای بدن) با اسکنکردن کف دست خواهد بود.

یه گزارش لایوساینس دست کم این پیامی است که شعبه آمریکایی شرکت محصولاتکامپیوتری فوجیتسو میدهد که اخیرا تکنولوژی اسکنکردن دست را برای بازارآمریکا عرضه است؛ این تکنولوژی هم اکنون کاربرد گستردهای در آسیا پیداکرده است.

تکنولوژی PalmSecure از اسکن با اشعه نزدیک به مادونقرمز استفاده میکند تا افراد را بر اساس الگوی وریدهای کف دست شناساییکند، که مانند اثر انگشت علامتی متمایز است.

به گفته مسئولان شرکتفوجیتسو برای استفاده از این وسیله تنها کافی است که دست را بالای حسگر آنگرفت و لزومی به تماس دادن با آن نیست و بنابراین استفاده از آن آسان استو مشکل بهداشتی ایجاد نمیکند.


به گفته کارشناسان علترویآوردن ژاپنیها به اسکنکنندههای کفدستی این است که گرفتن اثر انگشتدر فرهنگ ژاپنی به شدت با مجرمبودن مرتبط میشود و استفاده ازاسکنکنندههای اثر انگشت با مانع فرهنگی قوی روبهرو است.

شرکتفوجیتسو مدعی است یکی از امتیازات عمده PalmSecure بر اسکنکنندههای اثرانگشت این ست که درصد قابلتوجهی تا حد 8 درصد افراد به خاطر آسیبدیدگییا فقدان انگشت نمیتوانند از آنها استفاده کنند.

و یک امتیاز دیگراین وسیله به گفته شرکت سازنده این است که بر خلاف آنچه که در فیلمهایعلمی- تخیلی دیدهاید، با جدا کردن اعضای بدن نمیتوان اسکنکننده کف دسترا فریب داد.

به محض قطع دست، فشار خون در وریدهای آن افت میکند و شکل آنها تغییر میکند، و بنابراین اسکنکننده تایید را انجام نخواهد داد.

بهگفته فوجیتسو این سیستم بر روی اجساد آزمایش شده است و مشخص شده است چوناین سیستم جریان خون در رگها را تشخیص میدهد، در این حالت عمل نمیکند.همچنین این سیستم با عکس رنگی کف دست هم فریب نمیخورد.