با ثبت تاثیر امواج مغناطیسی کوتاه بر کمربند "وان آلن"، به نظر میرسد کهچنین امواجی میتوانند ذرات بارداری را که برای ماهواره ها خطرناک هستنداز این کمربند دور سازند
گروهی از محققان دانشگاه اوتاگو (Otago)زلاندنو تحت مدیریت "کریگ روجر"، پیامد تاثیر امواج مغناطیسی کوتاه را برکمربند "وان آلن" ثبت نمودند. به نظر می رسد که چنین امواجی می توانندذرات بارداری را که برای ماهواره ها خطرناک هستند از این کمربند دورسازند.

کمربند آلن از دو بخش داخلی و خارجی برای به دام اندازیتشعشعات فضایی اطراف زمین تشکیل شده است. آنطور که تحقیقات نشان می دهدذرات باردار بعد از ورود به منطقه خارجی به طور متوسط بعد از چند هفته آنرا ترک می کنند، در حالیکه ذرات به دام افتاده در منطقه داخلی ممکن است درحدود یک سال در آنجا باقی بمانند. این ذرات خطرات محسوسی را برای ماهوارههای ارتباطاتی ایجاد می کند چرا که برخورد با این ذرات سیستم ناوبری وانتقال داده های آنها را مختل می سازد.به گزارش نشریهGeophysical Research Letters، دانشمندان با نظارت بر میدان های مغناطیسیزمین پیشنهاد کردند که امواج مغناطیسی کوتاه در فرکانس از 5 تا 25کیلوهرتز باید ذرات باردار را از کمربند داخلی "وان آلن" خارج سازد.دانشمندان زلاند نو توانستند اطلاعاتی را جمع آوری کنند که این نظریه راتایید می کند. برای این منظور آنها با استفاده از ماهواره تحقیقاتیفرانسوی DEMETR، چگالی الکترون ها در حومه کمربند داخلی را اندازه گرفته وافزایش محسوس این شاخص را در اثر روشن شدن مولدهای قوی تولید امواج کوتاهاز زمین ثبت کرده اند.

این کشف در مرحله اول برای نظامیان قابلتوجه است. در سال 2006 نیروی هوایی آمریکا برای حراست ماهواره های جاسوسیخود از تشعشعات، خواستار پاکسازی کمربند داخلی "وان آلن" شد. قرار بود کهیک ماهواره رادیویی با فرکانس 20 کیلوهرتزی به فضا پرتاب شود که نقش برفپاکكن را ایفا کند. به غیر از این، تجهیز ماهواره ها به چنین مولد هاییاجازه می دهد که خود آنها نیز از چنین تشعشعات خطرناکی محافظت شوند.