تلسکوپ رادیویی آرسیبو به جمع دیگر تلسکوپهای آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا و آفریقا پیوست
تا این تلسکوپها با رصد همزمان خود از یک نقطه آسمان، تلسکوپی مجازی را به قطر 11000 کیلومتر تشکیل دهند.
تلسکوپرادیویی آرسیبو در پورتوریکو به جمع دیگر تلسکوپ های آمریکای شمالی وجنوبی، اروپا و آفریقا برای بررسی همزامان آسمان پیوست. این تلسکوپ هاقرار است یک نقطه از آسمان را به طور همزمان رصد کنند و به این ترتیب یکتلسکوپ مجازی به قطر حدود 11000 کیلومتر تشکیل دهند.

همه اینتلسکوپ ها عضو پروژه اکسپرس هستند و روز 22 ماه می (دوم خرداد ماه) اولینرصد خود را بر مبنای روش های تداخلسنجی انجام دادند. در این روش چندتلسکوپ رادیویی از نقاط مختلف زمین، یک منطقه از آسمان را به طور همزمانرصد مینمایند. حاصل کار نوعی تلسکوپ مجازی با قطری برابر حداکثر فاصلهتلسکوپ ها از یکدیگر خواهد بود. این روش که "تداخل سنجی با خط مبنای بسیاربزرگ" نام دارد، قادر است تصاویری با کیفیت 100 برابر بهتر نسبت به تلسکوپهای عادی از منابع رادیویی کیهانی تولید نماید.

به گزارش سايتنجوم، نتایج رصدی این تلسکوپ مجازی غول پیکر بلافاصله به بلژیک ارسال شدتا در کنفرانس شبکه های آموزشی و تحقیقاتی قاره اروپا نمایش داده شود. تیمتحقیقاتی تلسکوپ آرسیبو ارائه نتایج را بسیار موفقیت آمیز ارزیابی کرد.زیرا نرخ ارسال داده به مرکز پردازش سیگنال های دریافتی از این تلسکوپمجازی در موسسه مشترک در اروپا، 4 برابر بیشتر از میزانی بود که قبلا توسطاین تیم در تلسکوپ آرسیبو حاصل شده بود.

مدیر JIVE معتقد است: «این نتایج در پیشبرد نجومرادیویی بسیار حائز اهمیت هستند. این دست آوردها نه تنها نشان می دهند کهتلسکوپ های آینده را می توان طی همکاری های بین المللی شکل داد، بلکه میتوان آن ها را درست به مانند ابزارهای عادی به کار گرفت با این تفاوت کهاندازه آنها در اندازه های ابعاد کره زمین است.»

پروژه EXPRES کهبودجه آن توسط اتحادیه اروپا تامین شده است، قصد دارد تا در نهایت 16 عدداز حساس ترین تلسکوپ های رادیویی سراسر جهان را به پردازنده مرکزی واقع درJIVE متصل نماید و به این ترتیب یک شبکه VLBI (تداخلسنجی با خط مبنایبسیار بزرگ) واقعی ایجاد نماید. این روش جایگزین روش قدیمی تر انتقال دادهبه کمک جابه جایی هارد دیسک های رایانه ای خواهد شد. با این شیوه جدید،منجمان قادر خواهند بود تا پس از گذشت تنها چند ساعت، و نه چند هفته، بهنتایج رصدها دست یابند.