اگه سربزیر و متفکر و توی خودش باشه، میگن: افسردگی داره، روانیه، سیماشقاطیه! 2-اگه بگو و بخند و شاد و شنگول باشه، میگن: جلفه، دلقکه، هجوه!3-اگه چاق و اضافه وزن داشته باشه، میگن: شکموئه، پرخوره، مال مفت تورکرده! 4-اگه لاغر و جمع و جور و میزون باشه، میگن: نخوره، حمال وارثه!5-اگه از حقش دفاع کنه و زیر بار زور نره، میگن: جنجالیه، با همه دعواداره، خروس جنگیه! 6-اگه از حقش بگذره و گذشت کنه، میگن: بی عرضهس، حیفنون و دست و پا چلفتیه! 7-اگه اهل تحقیقات و کتاب باشه، میگن: اینو، واسهما شده آقای مطالعه! 8-اگه با عیالات متحدهش مشکلی نداشته باشه، میگن: زنذلیله، زن نگرفته، شوهر کرده! 9-اگه مرد سالار و حرف، حرف خودش باشه،میگن: انگار کلفت آورده! 10-اگه دست به جیبش خوب باشه و به مردم کمک کنه،میگن: پول پارو میکنه، اهل بند و بسته! 11-اگه اهل بریز و بپاش و ولخرجینباشه، میگن: پولهاشو انبار میکنه، جون به عزرائیل نمیده! 12-اگه زبونباز و متملق و چاخان باشه، میگن: معاشرتیه، فوقالعادهس، دوست داشتنیه! وبالاخره اگه راست و درست و بیکلک باشه، میگن: هیچی نمیشه، به درد لایجرز میخوره